ZŠ Martina Kukučína
"Každé poznanie vychádza zo srdca, každé vzdelanie zo života"
 • Čerstvé hlavičky
 • Hokejisti u primátora
 • Daj si čas
 • Beseda s ilustrátorkou M.Matlovičovou
 • Gajdošská vandrovka
 • Cezpoľný beh - okresné kolo
 • Európsky týždeň  mobility
 • Sústredenie volejbalistiek
 • Jesenné upratovanie záhrady
 • 1. zasadnutie ŽP
 • Európsky deň jazykov
 • Prváci prvýkrát v knižnici
 • Mladé volejbalistky v akcii
 • Atletika
 • Účelové cvičenie
 • Testovanie pohybových predpokladov
 • Prevencia rasizmu a extrémizmu
 • Cezpoľný beh - krajské kolo
 • Prevencia fajčenia a alkoholu
 • Besedy so spisovateľkami
 • Zážitkové vyučovanie
 • Pasovanie prvákov
 • Hovorme o jedle
 • Vyhodnotenie zberu papiera
 • Voľba povolania
 • Kurz korčuľovania
 • Futsal - okresné kolo
 • Beseda o vesmíre
 • Práca žiackeho parlamentu
 • Deň školských knižníc
 • Exkurzia - Kremnica, Žiar nad Hronom
 • Rodinní historici
 • Bedminton - OK žiakov ZŠ
 • Prevencia kyberšikanovania
 • Pyramída zdravej výživy
 • Viem, čo zjem
 • Dejepis vo Florinovom dome
 • Chutné maľovanie
 • Sadenie stromov
 • Bubnovačka
 • Dentálna hygiena
 • Opäť v knižnici
 • Mikulášska latka
 • Slávni matematici
 • EKO Vianoce
 • Floorball SK LIGA - kvalifikácia
 • Prišiel k nám Mikuláš
 • Pytagoriáda
 • Predvianočné posedenie bývalých zamestnancov
 • Vianočná akadémia
 • Zvyky na Luciu
 • Vianočný bazár
 • Vianočná súťaž s Albatrosom
 • Ochrana detí pred násilím
 • Atléti v hale
 • Učíme sa pomáhať VI.
 • Zdravé zúbky
 • 23. rodičovská zábava
 • Korčuliarsky výcvik
 • Lyžiarsky výcvik
 • 10. žiacky ples
 • Atlétky v hale
 • Stertnutie s rozprávkou
 • O najkrajšiu fašiangovú masku
 • Digitálne planetárium
 • Súťaž DÚHA
 • Návrat do školy
 • Dejepis v teréne
 • Čitateľský most
 • Lúčenie deviatakov
 • A opäť sme v škole
 • Cvičme v rytme - ETM
 • Športový deň 1. ročníka - ETM
 • ETM v Oravskej knižnici
 • Európsky deň jazykov
 • Beseda so spisovateľkou p.Bočkayovou
 • Naši atléti
 • Prvá sezóna letnej čitárne
 • Súťažili sme v cezpoľnom behu
 • Škola korčuľovania
 • Fyzika v praxi
 • Farebný týždeň
 • Cesta do praveku Oravy
 • Európsky týždeň programovania
 • Testovanie pohybových predpokladov
 • Svetový deň knižníc
 • OK v bedmintone žiakov
 • Dejepis vo Florinovom dome
 • Vyhodnotenie zberu papiera
 • Chutné maľovanie
 • Najmenší čitatelia - pasovanie
 • Vybíjaná najmladších žiakov
 • Beseda s P. Džerengovou
 • Činnosť záujmových útvarov
 • OK v streľbe zo VZPu
 • Florbalový turnaj
 • Zdravý chrbátik
 • Pasovanie prvákov
 • Prevencia šikanovania
 • Škola v minulosti
 • Škola očami detí, škola mysľou detí
 • Mikulášku, dobrý strýčku...
 • Ľudové zvyky na Luciu
 • Vianočná nádielka
 • Vianočný bazár
 • Pytagoriáda - vyhodnotenie
 • Vianočná pošta
 • Predvianočná atmosféra
 • Učíme sa pomáhať V.
 • Prikrmovanie spevavcov
 • Okresné kolo - basketbal žiačok
 • Okresné kolo - stolný tenis
 • XXII. rodičovská zábava
 • Okresné kolo - volejbal
 • IX. žiacky ples
 • Aktivity - dobré vzťahy
 • Lyžiarsky výcvik
 • Plavecký výcvik
 • Regionálne kolo - basketbal žiačok
 • Hviezdoslavov Kubín
 • Marec mesiac knihy v OG
 • Alino omaľovánka
 • Basketbal dievčat - krajské kolo
 • Zimná KALOKAGATIA
 • Školské brány bez šikany
 • Bezpečne do cieľa
 • Spomienky na minulosť
 • Plátno a modrotlač
 • Biblická olympiáda - OK
 • Jarná cena vo vrhu guľou
 • Hókus - pókus
 • Ponožková výzva
 • Matematický klokan
 • Kurz korčuľovania
 • Chemická olympiáda - OK
 • Kdeže ty vtáčik hniezdo máš?
 • Európsky kvíz finančnej gramotnosti
 • Deň učiteľov v 4. B
 • Modrotlač a tradície v Párnici
 • Deň otvorených dverí
 • Pálenie Moreny
 • Slávik Slovenska
 • Vilejbal - kvalifikácia do KK
 • Reštaurátori v Oravskej galérii
 • Návšteva divadla v Martine
 • Hračky z odpadu
 • Projekt záHRAda
 • Galéria talentov
 • Návšteva predškolákov
 • Míľniky 2. svet. vojny a SNP
 • Mliečna hliadka
 • Kukučínkovský veľkonočný strom
 • Dopravná výchova
 • Upracme si mesto
 • Čistenie hrobu T.H.Florina
 • Míľniky 2. svet. vojny - KK
 • Malý futbal žiačok
 • Florbal žiačok - kvalifikácia do krajského kola
 • Dejepis v Čaplovičovej knižnici
 • Stavanie mája
 • Vajanského Martin
 • Po stopách Hviezdoslav
 • Žiadna škola bez života, žiaden život bez školy!
 • M. R. Štefánik v Or. knižnici
 • Mladý zdravotník
 • Po stopách rodiny Spitzovcov
 • McDonald‘s Cup
 • Dentálna hygiena, zdravý chrbátik
 • Bezpečne na bicykli
 • Testovanie TIMSS 2019
 • Zážitkové učenie
 • Múzeum holokaustu v Seredi
 • Futbal Cup
 • Skok sem - skok tam
 • Slávik Slovenska - okresné kolo
 • Orava má Talent
 • Dejepis pri Bajčiovskej veži
 • Čítajme si... 2019
 • Múzeum oravskej dediny
 • Medzinárodný deň detí
 • Prevzatie ocenenia
 • Výlet do Oravského Podzámku
 • Celé Slovensko číta deťom
 • Prevzatie ocenenia
 • Pobyt pre úspešných
 • Dopravné ihrisko
 • Exkurzia do Osvienčimu
 • Samuraji
 • Ilustrátori v knižnici
 • Deň plný prekvapení
 • OBN pri bystereckej veži
 • Futbal v Limanowej
 • Dejepis pod starým orechom
 • Výsledky zberu papiera
 • Bachledova dolina
 • Exkurzia do Prahy
 • Regionálna výchova
 • Krásy Moravy
 • Škola v prírode
 • Dotyky s literatúrou, Vyšnokubínske prviesenky
 • Tajomný list
 • Opekačka 9. D
 • Didaktické hry v prírode
 • Skok do výšky
 • Rozlúčka s deviatakmi
 • Ekovandráčik
 • Začiatok školského roka
 • Beseda s ilustrátorkou
 • Návšteva z Pakracu
 • Návraty do nedávnej minulosti
 • Sústredenie volejbalistiek
 • Ako žijú deti v Afrike - beseda
 • Plavecký maratón
 • Záverečné preteky sezóny v atletike
 • Pasovanie za čitateľov
 • Beseda so spisovateľkou p.Gregušovou
 • Začíname korčuľovať
 • Stretnutie s košíkárom
 • Exkurzia - Bratislava
 • Podpora futbalovej reprezentácie
 • Cezpoľný beh - krajské kolo
 • Pasovanie prvákov
 • Zdravé šarkany
 • Farebný týždeň
 • Chutné maľovanie
 • Múzeum počítačov, Prírodovedné múzeum
 • Regionálny dejepis - Za tajomstvami ...
 • Čitateľská gramotnosť
 • Deň školských knižníc
 • Halloweenska výzdoba
 • Výstava k 50. výročiu školy
 • Oslavy 50. výročia školy
 • Stretnutie žiackeho parlamentu s vedením školy
 • Vyhodnotenie zberu papiera
 • Okresné kolo v  bedmintone
 • ROPE SKIPPING
 • Bedminton - MSR U11
 • Projekt Záložka do knihy
 • Pozvime prírodu do záhrad!
 • Povesti o Orave
 • Krajské kolo v bedmintone
 • Okresné kolo v streľbe
 • Mikuláš pre deti zo Špeciálnej základnej školy v D. Kubíne
 • Mikuláš v 2. A
 • Mikuláš, čo nám dáš?
 • Práca s hlinou
 • Hodina kódu
 • Pytagoríáda
 • Predvianočný Oravský hrad
 • Vianočná besiedka 4. C
 • Predvianočný čas v 2. A
 • Učíme sa pomáhať IV.
 • Hry na snehu
 • Výchovný koncert
 • VIII. žiacky ples
 • Lyžiarsky výcvik
 • 21. rodičovská zábava
 • Farebný olympijský týždeň
 • Korčuliarsky výcvik
 • Deň plný zdravia
 • Slávnostný zápis za čitateľov Oravskej knižnice
 • Hviezdoslavov Kubín
 • Deň otvorených dverí
 • Európsky kvíz o financiách
 • Vynášanie Moreny
 • Beseda s Ing. J. Kvietkom
 • Matematický klokan
 • Veľkonočné tradície
 • Zdravý chrbátik
 • Jarná cena vo vrhu guľou
 • Biblická olympiáda - OK
 • Chemická olympiáda - OK
 • Ukončenie kurzu korčuľovania
 • Marec mesiac knihy
 • Výtvarná súťaž ALINO
 • Čo vieš o hviezdach?
 • M. R. Štefánik v 3. B
 • Úspech našich bedmintonistov
 • Dejepis s klipmi
 • Múzeum a židovský cintorín
 • Beseda s včelárom
 • Zber elektroodpadu - vyhodnotenie
 • Deň Zeme
 • Slávik 2018
 • Dejepis v Čaplovičovej knižnici
 • Zdravé zúbky
 • Čítanie predškolákom
 • História tlačenej knihy
 • 150 rokov Oravského múzea
 • Mladí záchranári CO
 • Mladí zdravotníci
 • Začiatok atletickej sezóny
 • Ocenenie úspechov žiakov
 • Mc Donald´s cup
 • Beseda s ilustrátorom
 • Ukáž čo vieš
 • Matematický klokan -vyhodnotenie
 • Dni Martina Kukučína
 • Deň rodiny
 • Prevzatie ocenenia
 • Medzníky II. svetovej vojny
 • Tvorivá dielňa v knižnici
 • Bratislava na hrade
 • Školský výlet - Liptovský Ján
 • Lesný slovník
 • Marťankovia
 • Rozprávkový hrad
 • Ocenenie "Naše mesto"
 • Medzinárodný deň detí
 • Škola v prírode
 • Putovný pohár Alina
 • Vyhodnotenie  zberu papiera
 • Krajské kolo v atletike
 • Zábavný park Inwald
 • Eko vitrína
 • Habakuky
 • Ocenenie vydavateľstva Albatros
 • Plavecký výcvik
 • Čítame s Osmijankom
 • Po stopách hrdinov
 • Pobyt v Brezovici
 • Lesnícke a drevárske múzeum
 • Ocenenie za "Lesný slovník"
 • Aktívny deň u hasičov
 • Exkurzia - Osvienčim
 • Chemická show
 • Volejbal - deviataci - učitelia
 • Didaktické hry
 • Dopravná výchova
 • Knižná búdka
 • Hurá prázdniny!
 • Rozlúčka s deviatakmi
 • Denný prímestský tábor