ZŠ Martina Kukučína
"Každé poznanie vychádza zo srdca, každé vzdelanie zo života"
 • Začiatok školského roka
 • Beseda s ilustrátorkou
 • Návšteva z Pakracu
 • Návraty do nedávnej minulosti
 • Sústredenie volejbalistiek
 • Ako žijú deti v Afrike - beseda
 • Plavecký maratón
 • Záverečné preteky sezóny v atletike
 • Pasovanie za čitateľov
 • Beseda so spisovateľkou p.Gregušovou
 • Začíname korčuľovať
 • Stretnutie s košíkárom
 • Exkurzia - Bratislava
 • Podpora futbalovej reprezentácie
 • Cezpoľný beh - krajské kolo
 • Pasovanie prvákov
 • Zdravé šarkany
 • Farebný týždeň
 • Chutné maľovanie
 • Múzeum počítačov, Prírodovedné múzeum
 • Regionálny dejepis - Za tajomstvami ...
 • Čitateľská gramotnosť
 • Deň školských knižníc
 • Halloweenska výzdoba
 • Výstava k 50. výročiu školy
 • Oslavy 50. výročia školy
 • Stretnutie žiackeho parlamentu s vedením školy
 • Vyhodnotenie zberu papiera
 • Okresné kolo v  bedmintone
 • ROPE SKIPPING
 • Bedminton - MSR U11
 • Projekt Záložka do knihy
 • Pozvime prírodu do záhrad!
 • Povesti o Orave
 • Krajské kolo v bedmintone
 • Okresné kolo v streľbe
 • Mikuláš pre deti zo Špeciálnej základnej školy v D. Kubíne
 • Mikuláš v 2. A
 • Mikuláš, čo nám dáš?
 • Práca s hlinou
 • Hodina kódu
 • Pytagoríáda
 • Predvianočný Oravský hrad
 • Vianočná besiedka 4. C
 • Predvianočný čas v 2. A
 • Učíme sa pomáhať IV.
 • Hry na snehu
 • Výchovný koncert
 • VIII. žiacky ples
 • Lyžiarsky výcvik
 • Prvý deň v škole - naši prváci
 • Deň obetí holokaustu
 • Jesenné účelové cvičenie
 • Otvorenie zrekonštruovanej telocvične
 • Európsky týždeň mobility
 • Európsky deň jazykov
 • (Ne)obyčajné stretnutia s literatúrou
 • Po stopách SNP
 • Hodina čítania v knižnici
 • Beseda s ilustrátorom kníh
 • Hokejisti M. Reway, I. Hricko
 • Americkí sledge hokejisti
 • Pasovanie prvákov
 • Etická výchova v Oravskej galérii
 • Jesenné tvorivé dielne
 • Spoločné čítanie rozprávky
 • Jesenné práce v školskom sade
 • Vyrezávanie tekvíc
 • Exkurzia v Bratislave
 • Zážitkové vyučovanie v OG
 • Jeseň v 2. B
 • Štafetový minimaratón
 • Beseda so spisovateľom Valentínom Šefčíkom
 • Beseda - Dentálna hygiena
 • OK vybíjaná mladších žiakov
 • Slávnostné vyhodnotenie - Chutné maľovanie
 • Čítame s Osmijankom
 • Vyhodnotenie zberu papiera
 • Radosť z prvého snehu
 • Ekoposter - víťazstvo
 • Vitaj Mikuláš!
 • Mikuláš pre deti zo Špeciálnej základnej školy v D. Kubíne
 • Celé Slovensko číta deťom
 • Pytagoriáda - školské kolo
 • Lucia - ľudové zvyky
 • Vianočná akadémia
 • Za chlebom do sveta
 • Dokáž, čo vydržíš!
 • Fašiangy v Oravskej knižnici
 • Učíme sa pomáhať
 • Florbal žiakov ZŠ - OK
 • VII. žiacky ples
 • Snehuliak Olaf
 • Kocúr v čižmách - opera
 • Tvorivé dielne - hrnčiarstvo
 • XX. rodičovská zábava
 • Beseda s včelárom
 • Zážitkové vyučovanie v Oravskej knižnici
 • Dejepis v expozícii židovskej kultúry v MsKS
 • Matematický klokan
 • Hviezdoslavov Kubín
 • EKO hračka
 • Jarná cena vo vrhu guľou
 • Deň otvorených dverí
 • Exkurzia v Bratislave
 • Zážitkové učenie o včelách
 • Pálenie Moreny
 • Kurz korčuľovania
 • Slávik Slovenska
 • Návšteva predškolákov
 • Múzeum holokaustu v Seredi - dejepis v expozícii
 • Zápis do 1. ročníka
 • Beseda s poľovníkom
 • Projekt Alino
 • Deň Zeme
 • Čítame s Osmijankom
 • Ocenenie vo výtvarnej súťaži
 • Život detí v Afrike - beseda
 • Finančná gramotnosť s Kozmixom
 • Úspechy našich atlétov
 • Stavanie "mája"
 • Dopravné ihrisko
 • Neznámi hrdinovia
 • Mladí zdravotníci
 • Mladí záchranári
 • U hasičov
 • Spevácka súťaž Dilongstar
 • Stretnutie s Tiborom Spitzom
 • Medzinárodné atletické hry
 • Projekt Arwancovo
 • Svetový deň pohybu
 • Vyčistime si svoje mesto
 • Pozorovanie termovíziou, beseda o náučnom chodníku
 • Beseda s príslušníkom polície
 • Na bicykli bezpečne
 • Úspechy našich atlétov 2
 • Spoznávame Poľsko - Krakov, Osvienčim
 • Beseda o Orave a Kukučínovi
 • Matematický klokan -vyhodnotenie
 • Beseda so spisovateľom Ľ. Bohunickým
 • Pobyt pre úspešných
 • Povedz mi, čo čítaš...
 • Škola v prírode - Tatranská kotlina
 • Vystúpenie ku Dňu matiek a Dňu otcov
 • OBN v teréne
 • Medzinárodný deň detí
 • Rozprávkový hrad
 • Liptovský Mikuláš a okolie
 • Návšteva družobných škôl
 • Beseda s Evkou Plamienkou
 • Osmijankova literárna záhrada
 • OBN - súdne pojednávanie
 • Krajské kolo ZŠ v atletike
 • Celé Slovensko číta deťom II
 • Vesmír očami detí - ocenenie
 • Školská MINI ZOO
 • Relaxačný pobyt v Chorvátsku
 • Zážitkové učenie na prvouke
 • Vyhodnotenie zberu papiera
 • S Osmijankom v Bojniciach
 • Dotyky s literatúrou
 • Martin, Sliač - exkurzia
 • Liptovský Mikuláš a okolie II
 • Baňa Cigeľ, Bojnice - výlet
 • Slávnostné zasadnutie rodičovskej rady
 • Rozhovor do rozhlasu Devín
 • Volejbal - deviataci - učitelia
 • Úspechy v atletike
 • Turnaj O pohár primátora mesta vo futbale
 • Didaktické hry
 • Rozlúčka s deviatakmi
 • Potulky do sveta dospelákov
 • 1. školský deň - privítanie prvákov
 • Detský jarmok zábavy
 • Európsky deň jazykov
 • Otvorené hodiny - polytechnická výchova
 • Pasovanie prvákov
 • Školské cechy
 • Cezpoľný beh - žiačky - krajské kolo
 • Úprava areálu Domova dôchodcov
 • Majstrovstvá jednotlivcov - atletika
 • Noc v knižnici
 • Vyhodnotenie zberu papiera
 • Čaplovičová knižnica a historický cintorín
 • 200. výročie narodenia Ľ.Štúra
 • Európsky deň rodičov a škôl
 • Vybíjaná - okresné kolo
 • Bedminton - okresné kolo
 • Finančná gramotnosť
 • Ľudovít Štúr u štvrtákov
 • Beseda v Oravskej knižnici
 • Bedminton - krajské majstrovstvá žiakov ZŠ
 • Vianočná akadémia "Štedrá Perinbaba"
 • Navštívil nás Mikuláš
 • Beseda s Petrom Hubom
 • Môj dom snov - finančná gramotnosť
 • Vianočný bazár
 • Vianočné posedenie
 • Ľ. Štúr u prvákov
 • Zimné sústredenie atlétov
 • Učíme sa pomáhať III.
 • Finančná gramotnosť vo vyučovaní
 • Lyžiarsky výcvik
 • 19. rodičovská zábava
 • VI. žiacky ples
 • Naše volejbalistky
 • Korčuliarsky výcvik
 • Zdravý chrbátik
 • Pasovanie prvákov za čitateľov
 • Chemická olympiáda - okresné kolo
 • Vynášanie Moreny
 • Za tajomstvami starých kníh
 • Hviezdoslavov Kubín
 • Matematický klokan
 • Občianska náuka v teréne
 • Majstrovstvá vo vrhu guľou
 • OK vo volejbale
 • Deň otvorených dverí
 • U hasičov
 • Slávik Slovenska
 • Dejepisná exkurzia do Osvienčimu
 • Zápis prvákov
 • Deň Zeme
 • Jazda zručnosti
 • Stavanie mája
 • O zdravých zúbkoch
 • Pasovanie za čitateľov
 • Deň matiek 1.A
 • Dopravná výchova
 • Exkurzia v elektrárni
 • Škola v prírode
 • Deň matiek 2.C
 • Vystúpenie v Klube dôchodcov
 • Prechádzka rozprávkovým hradom
 • Oslavy MDD
 • 1. B a hasiči z Oravskej Poruby
 • Spoznávame Prahu
 • KOBIT - exkurzia
 • Habakuky
 • Exkurzia do pekární
 • Zdravý chrbátik
 • Rodičovská rada
 • Zber papiera
 • Aktivity v prírode
 • Pobyt v Terchovej
 • Volejbal učitelia - deviataci
 • HANDS UP CREW
 • Výlet na Oravský hrad
 • Didaktické hry
 • Výlet - Zuberec
 • Rozlúčka s deviatakmi
 • Prímestský letný tábor
 • Sústredenia atlétok
 • Rekonštrukcia telocvične