ZŠ Martina Kukučína
"Každé poznanie vychádza zo srdca, každé vzdelanie zo života"
História športu - klikni

   

Základná deväťročná škola bola na sídlisku Bysterec otvorená 1. septembra 1967. Mala 28 tried, ale vyučovať sa začalo v dvoch zmenách, pretože druhá budova nebola upravená a chýbal školský nábytok. S nadšením a veľkými plánmi nastúpil do práce učiteľský zbor pod vedením riaditeľa školy – p.Emila Urbaniča. Už v školskom roku 1968/69 bola v A – bloku  na prízemí školy umiestnená Stredná ekonomická škola. Významným pomocníkom školy bola aj pionierska organizácia pomenovaná po oravskom rodákovi – Martinovi Kukučínovi. V školskom roku 1971/72 sa stala novou riaditeľkou pi Elena Siková. V tomto čase bola dokončená telocvičňa školy, ktorá slúžila  novootvoreným športovým triedam.

Ďalší nárast počtu žiakov si vyžiadal montáž dvoch osemtriednych  budov ( tzv. školičiek),  ktorých  dobudovanie v roku 1975 odbúralo dvojzmennosť. Vyučujúci dostali nové kabinety ,  odborné učebne a učitelia  mohli využívať viac pomôcok a didaktickej techniky. V týchto rokoch sa škola a jej okolie čoraz viac začínalo  podobať na terajší areál. V tomto období škola rozvíjala družbu nielen s družobnou školou v Kamenci nad Lipou, ale aj so školami v Pelhřimove, v Tule  i v Poľsku. V roku 1977 sa so školou rozlúčila riaditeľka školy Elena Siková a v tejto funkcii ju vystriedal p. Július  Facuna. V roku 1978 bol škole udelený čestný názov podľa oravského spisovateľa Martina Kukučína.

V školskom roku 1981/82  mala škola 1200 žiakov, čím sa zaradila medzi najväčšie na Orave. Významným medzníkom školy  bol rok 1982, keď sa na sídlisku Brezovec  otvorila  nová škola . Časť kolektívu odišla na nové pôsobisko, podľa rajonizácie vznikli nové obvody,  zmenil sa aj charakter školy  a novým riaditeľom školy sa stal p. Stanislav Markovič.

V roku 1983 začal vychádzať školský časopis Mladé letá, ktorý nadviazal na tradíciu cyklostylovaného časopisu toho istého mena, ktorého vyšli asi 4 čísla. Žiaci školy sa so svojimi pedagógmi aj v tomto období aktívne zapájali do rôznych súťaží, najmä v prírodovedných, spoločensko-vedných, výtvarných, programátorských a samozrejme športových ,kde dosahovali výborné výsledky. Budoval sa areál školy , pred telocvičňou na trávniku sa začal budovať malý sad, do skleníkov  sa zabudovalo zavlažovanie a v roku 1988 sa začalo s prístavbou školy, ktorá  mala skvalitniť výchovno-vyučovací proces. Od januára 1990  sa novým riaditeľom školy stal p. Pavol Gachulinec.

Prvá časť prístavby (A – blok) bola dobudovaná  a slávnostne otvorená v školskom roku 1990/91. Žiakom v škole pribudli nové triedy, kabinety a priestranná zborovňa. Škola mala v tomto období 930 žiakov. Druhým medzníkom v histórii školy bolo otvorenie Cirkevnej základnej školy na sídlisku Bysterec, ktorá je v tesnej blízkosti školy. Na túto školu odišli niektorí učitelia  i žiaci zo  školy, kolektív sa obmenil.

V roku 1993 nastala zmena vo vedení školy, p. Gachulinca  vystriedala vo vedení p.  Darina Balleková. Škola sa aj naďalej úspešne zapájala  do všetkých súťaží a projektov, v roku 1996 sa od prvého ročníka začína realizovať nový projekt „ Škola dokorán“.

Škola má od tohto roka aj svoje logo, ktoré sa používa na dôležitých dokumentoch a je aj školským symbolom. V tomto období sa naplno rozvinula spolupráca a družobné styky s družobnými školami v Poľsku – Limanowa a s Dánskom. Rok 2000 je rokom, keď sa škola zapojila do  projektu : „ Škola podporujúca zdravie“, v ktorom je hlavnou úlohou dosiahnuť zdravší spôsob života. V tomto období mala škola 933 žiakov.

Dôležitým medzníkom v histórii školy je prechod školy na právnu subjektivitu – 1.5. 2002. Škola samostatne hospodári, stará sa o prevádzku, ekonomiku.

Od školského roka 2004/2005 sa riaditeľkou školy stáva p.Katarína Števonková. V tomto roku začína pracovať pri škole aj  Školské stredisko záujmovej činnosti, ktoré organizuje voľnočasové aktivity a krúžkovú záujmovú činnosť. Od  roku 2004 prešla škola veľkou prestavbou – vybudovala sa vrátnica, dostavala sa II. prístavba , kde má škola nový vstup s vrátnicou, šatňami pre žiakov I. stupňa a ďalšiu telocvičňu. Škola začína  od 1. ročníka vyučovať cudzí jazyk ako rozšírené vyučovanie. Špecifické a tradičné pre túto školu  je zameranie na šport – druhy športov sa okrem atletiky rozšírili o plávanie, volejbal dievčat, ľadový hokej a  futbal. V každom ročníku  je otvorená jedna alebo dve triedy s rozšíreným vyučovaním športovej prípravy. Veľký dôraz kladie vedenie školy na aktívnu spoluprácu s jednotlivými športovým klubmi a oddielmi v meste.

Škola  sa aktívne zapája do projektov, ktoré výraznou mierou ovplyvňujú počítačovú gramotnosť žiakov, pedagógov i miestnej komunity (Infovek, Otvorená škola a Digitálni štúrovci ), z týchto projektov škola získala finančné prostriedky na nákup počítačovej techniky, vybudovanie dvoch počítačových učební i organizáciu počítačových kurzov nielen pre žiakov školy, pedagógov, ale aj pre rodičov našich žiakov, nezamestnané ženy, seniorov a miestnu komunitu.

Medzi ďalšie úspešné projekty patria aj projekty na vybudovanie chránených pracovísk pre evidovaných nezamestnaných, ktoré má táto škola tri – dve pre vrátnikov a jedno miesto v školskej knižnici. Práve školskou knižnicou sa môže škola pochváliť, jej vytvorenie sa podarilo tiež vďaka úspešnému projektu: „ Elektronizácia a revitalizácia školských knižníc“ .a slúži všetkým žiakom a pedagógom i cudzím čitateľom, ktorí majú záujem o zapožičanie si kníh. Škola bola úspešná aj v projektoch v oblasti športu /Otvorená škola – šport/, kde sa jej podarilo získať finančné prostriedky na zlepšenie kvality športových voľno časových aktivít.

V poslednom období, v snahe o rozvoj jazykovej gramotnosti, škola vybudovala dve nové jazykové učebne ,ktoré sú plne vybavené počítačovou a audiovizuálnou technikou. Vyučovanie cudzích jazykov v týchto učebniach je moderné a výraznou mierou napomáha skvalitňovať edukačný proces. V spolupráci s Oravskou knižnicou a Limanowskou knižnicou spolupracovala v projekte Interreg III.A, kde bolo hlavným cieľom vzájomné spoznávanie poľských  a slovenských tradícií .

Škola bola úspešná aj v projekte MŠSR na modernizáciu športovísk – kde získala finančné prostriedky na opravu steny v telocvični a vybudovanie viacúčelového ihriska v areáli školy. Výraznou mierou sa skvalitnia podmienky na rozvoj masového športu pre žiakov školy, športové kluby i miestnu komunitu.

V starostlivosti o všestranný rozvoj detí napomáha aj školský klub / pre žiakov I. stupňa /, a školské stredisko záujmovej činnosti /krúžková činnosť väčšinou pre žiakov II. stupňa /.  Kvalitné vybavenie technikou, hrami a spotrebným materiálom spolu s využívaním všetkých priestorov školy umožňujú rozvíjať záujmy detí v tom najširšom meradle.

V škole je snaha o používanie inovačných foriem a metód, programov:

Ø      aplikácia prvkov tvorivo-humanistickej výchovy

Ø      využívanie foriem a metód kritického myslenia (projekty Združenia Orava pre demokraciu vo

          vzdelávaní a „Krok za krokom“)

Ø      snaha o dôsledné dodržiavanie zásad projektu „Škola podporujúca zdravie“

Ø      dodržiavanie detských práv a slobôd, rozvoj komunikácie a životných zručností

Ø      odstraňovanie bariér v komunikácii, riešení problémov, tolerantnosti k názorom druhých

Ø      zapojenie žiakov do  spolurozhodovania – žiacky parlament pracuje od roku 2004

Ø      eliminácia a odstraňovanie negatívnych a patologických javov v správaní žiakov v dôslednom uplatňovaní zásad projektu Škola podporujúca zdravie

Ø      preventívne programy Peer program, Cesta k emocionálnej zrelosti, Nenič svoje múdre telo, Správaj sa normálne

V roku 2007 škola oslávila  40. výročie svojho vzniku, usporiadala slávnostnú akadémiu, kde prijali pozvanie bývalí zamestnanci školy i viacerí vzácni hostia.

Základná  škola M. Kukučína má u občanov mesta Dolný Kubín dobré meno a vysoký kredit najmä vďaka veľmi dobrým výchovno-vyučovacím výsledkom.

. Z pohľadu rozmiestnenia našich žiakov na stredné školy a učilištia má takmer 100 % úspešnosť. Škola úspešne spolupracuje s inými organizáciami – materskými školami, políciou, mestskou políciou, okresnou pedagogicko-psychologickou poradňou, Oravskou knižnicou, centrom voľného času, so základnými umeleckými školami v meste a športovými klubmi a oddielmi. Aj vďaka ich podpore, pomoci a spolupráci dosahujú žiaci školy vynikajúce výchovno-vyučovacie výsledky a propagujú tak dobré meno školy i v okolí.

Žiaci školy pravidelne dosahujú  najvyššie umiestnenia vo všetkých úrovniach  súťaží humanitného aj prírodovedného charakteru, napríklad Hviezdoslavov Kubín, Slávik Slovenska, Matematická olympiáda , Pytagoriáda, Olympiáda cudzích jazykov, atď.

Za obdobie posledných desiatich rokov získali žiaci školy v Matematickej pytagoriáde

17-krát umiestnenie na najvyšších priečkach rebríčka, v Matematickej olympiáde to bolo až 15-krát. V oboch súťažiach boli viackrát za sebou víťazmi Kristián Kormaňák, Patrik Smoleň, Júlia Dúhová, Júlia Kokošková, Martin Šulek, Michaela Buricová, Katarína Šútová.

Vynikajúce výsledky žiaci ZŠ M. Kukučína opakovane dosahujú v recitačných súťažiach. V priebehu  ostatných desiatich rokov sa na 1. – 3. mieste v okresnom kole Hviezdoslavovho Kubína umiestnilo až 45 žiakov, v krajskej súťaži Vajanského Martin to bolo 21 žiakov. Najväčšie úspechy mali Mária Kubalová, Monika Kubalová, Alžbeta Labudová, Paulína Labudová, Martin Rybanský, Juraj Kvas, Andrea Bujnáková, Zuzana Vodičková, Patrícia Dutková  a Dominika Vlčáková.

Niekoľkonásobným víťazom súťaže Rozprávkové vretienko bol Viktor Babic a najvyššie ocenenie v súťaži Šaliansky Maťko opakovane získal Matúš Kvas. Aj divadelný súbor Kukučín dosahoval úspechy na okresnej i krajskej úrovni.

V speváckych súťažiach pravidelne niekoľko rokov reprezentovali školu sestry Paulína a Alžbeta Labudové  , ktoré boli opakovane jednotkou krajských kôl súťaže Slávik Slovenska.

V jazykových olympiádach v minulosti najviac rezonovali mená Romana Jadrončíka, Juraja Halondžiaka  a Márie Žúborovej, ktorí reprezentovali školu na krajskej i celoslovenskej úrovni.

Žiaci školy sa zapájali do všetkých typov olympiád na okresnej i krajskej úrovni – chemickej, biologickej, biblickej, geografickej – kde sa opakovali mená Jany Kubačkovej, Márie Kubačkovej, Ivany Dlugošovej, Lucie Blšákovej, Andreja Košarišťana, Jozefa Mordáča. Na krajských kolách v šachu školu reprezentuje už viac rokov Erika Baranovičová a Tibor Kováč.

Nemožno nespomenúť aj veľké množstvo umiestnení žiakov školy v rámci súťaží: Polícia očami detí, Vážme si každú korunu, O najkrajšiu vianočnú pohľadnicu, O najkrajšiu veľkonočnú kraslicu, O najkrajší vianočný medovníček, súťaž v navrhovaní dizajnu žiackej knižky,..... a veľa,  veľa iných .

Škola dosahuje dlhodobé výborné výsledky našich športovcov, hlavne v atletike a plávaní, v minulosti aj v lyžovaní, kde sme vychovali nejedného majstra Slovenska.

Všetky športové úspechy, ktoré dosiahli žiaci školy, nie sú výsledkami len ich tréningového úsilia, ale stoja na výrazných osobnostiach, nadšencoch, učiteľoch a tréneroch, ale   aj na  pochopení rodičov, ktorí podnecovali k súťaženiu a k dosahovaniu lepších výkonov. Patrilo by sa ich vymenovať, ale je ich také množstvo, že by sa nám určite stalo, že na niekoho zabudneme, preto touto cestou  patrí veľká vďaka všetkým tým, ktorí šírili dobré meno školy, mesta a  Slovenska vo všetkých druhoch športu.  

Starostlivosť o talentovaných žiakov bola podchytená v útvaroch talentovanej mládeže, ktoré pracovali v systéme telesnej výchovy a športu.

- v školskom roku 1973/74 bolo otvorené školské športové stredisko so zameraním na atletiku

a bežecké lyžovanie

- v školskom roku 1982/83 otvorená prvá športová trieda na Orave so zameraním na atletiku

bežecké lyžovanie

- v školskom roku 1995/96 športová trieda bola rozšírená o ďalší šport a to plávanie

- v školskom roku  1996/1997 bola vytvorená druhá športová trieda so zameraním na športy

ľadový hokej a volejbale žiačok

- v školskom roku 2005/06 do športových pristupuje  ďalší šport a to futbal

Tu sa zrodili tiež niekoľkí slovenskí športoví reprezentanti: Martina Jašicová – Halinárová, Tatiana Kutlíková v biatlone, sestry Iveta, Martina a Elena Šudové - volejbalistky v I. lige, Miroslav Janíček, Peter Janíček , Peter Bihári, Michal Pokusa- vzpieranie, Pavol Kutlík, Katarína Šarfyová, Alžbeta Šimková, Marián Vanderka, Martin Ondruš, Katarína Plichtová, Miroslav Sivák, Marek, Matúš a Daniel Vajdíkovci -atletika, Ivan Trabalík – futbal, Milan Haško, Boris Šamík - plávanie a ďalší naši žiaci - rekordéri sa zapísali do histórie okresných, krajských, celoštátnych i medzinárodných súťaží.      

Družstvá školy zvíťazili 3 krát v rámci Československa v Pohári Československého rozhlasu, 18- krát v tejto súťaži vyhrali v rámci Slovenska.

Stupne víťazov dosahovali žiaci školy aj v Medzinárodnom pionierskom štvorboji , Memoriáli Márie Zavarskej a mnohých ďalších atletických súťažiach.

Žiaci hokejových a futbalových tried hrávajú pravidelne prvú ligu, najlepší z nich hrávajú za výber kraja.

Žiaci sa pravidelne zúčastňujú súťaží aj v iných športoch : basketbal, streľba  zo vzduchovky, stolný tenis, šach. florbal,  basketbal, volejbal.              

Za posledné tri roky bola naša škola na prvom mieste v súťaži mestských škôl o „Naj – školu“, v ktorej sa vyhodnocuje účasť i umiestnenie v rôznych typoch súťaží a olympiád.

Táto tradícia a dobré meno školy v meste i okolí nás zaväzuje  ešte k tvrdšej práci a snahe o výborné výsledky našich žiakov. Na škole je zabezpečená vysoká kvalifikovanosť a odbornosť pedagógov – ide o kvalitný ľudský potenciál, i keď vekovo rozdielny, ale vzájomne sa dopĺňajúci.