ZŠ Martina Kukučína
"Každé poznanie vychádza zo srdca, každé vzdelanie zo života"

Školský podporný tím v ZŠ Martina Kukučína


V súlade s novelou záona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, je od 01.09. 2022 na ZŠ Martina Kukučína ustanovený  ŠKOLSKÝ PODPORNÝ TÍM (ŠPT).


Školský podporný tím je zložený z odborných a pedagogických zamestnancov školy, ktorí sa aktívne podieľajú na tvorbe inkluzívnej kultúry školy. Pracuje nielen s deťmi/žiakmi, ale aj s učiteľmi, rodičmi a ich komunitou a ďalšími odborníkmi v rezorte školstva i mimo neho.

Zabezpečuje rovnaký prístup ku vzdelávaniu pre všetkých žiakov, primeraný rozvoj ich schopností, vedomostí a zručností, a to nielen u žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ale u všetkých žiakov školy.Tím sa pravidelne stretáva, minimálne raz do mesiaca. V bežných činnostiach školy členovia tímu samostatne vykonávajú aktivity, ktoré má každý v svojej náplni práce (bližšie informácie o jednotlivých pozíciách nájdete na odkazoch vyššie).


Kto tvorí školský podporný tím?


Mgr. Miriam Kazimírová - školská špeciálna pedagogička pre 1. – 9. ročník; 

kontakt: kazimirova@zsmkdk.sk

Mgr. Janka Kevešová - školská špeciálna pedagogička pre 1. – 4. ročník;

kontakt: kevesova@zsmkdk.sk

Mgr. Barbora Indrová - školská psychologička;

kontakt: indrova@zsmkdk.sk

PaedDr. Lenka Durajová - výchovná poradkyňa a koordinátorka prevencie pre 1. – 4. ročník;

kontakt: durajova@zsmkdk.sk

Mgr. Tatiana Žáčiková - výchovná poradkyňa a koordinátorka prevencie pre 5. – 9. ročník;

kontakt: zacikova@zsmkdk.sk

Mgr. Anna Halamček - asistentka učiteľa;

kontakt: halamcek@zsmkdk.sk

Bc. Viera Hančiaková - asistentka učiteľa;

kontakt: hanciakova@zsmkdk.sk

PhDr. Zuzana Hricková - asistentka učiteľa;

kontakt: hrickova@zsmkdk.sk

Mgr. Daša Vankúšová - asistentka učiteľa;

kontakt: vankusova@zsmkdk.sk


Riaditeľka školy schvaľuje rámcovú činnosť a smerovanie tímu v súlade so zákonom, disponuje stručným prehľadom činnosti tímu a členov, zodpovedá za pracovnoprávne zaradenie členov, ich ochranu a podporu voči externým inštitúciám a rodičom. Vytvára podmienky pre ich činnosť, zúčastňuje sa na náročnejších prípadoch „výchovných“ komisií. Dôrazne však zachováva systém subsidiarity (postupnosť krokov) a všetko, čo súvisí s hlavnými úlohami tímu prenecháva svojmu tímu, posúva riešenia situácii na tím, zvoláva príp. konzíliá, priberá tím k rozhodnutiam, ktoré majú vplyv na ich činnosť, vedie k zachovávaniu postupnosti a vracia prípad na riešenie tímu v prípade, že rodičia alebo iné zložky obchádzajú podporný tím.


Aké úlohy má školský podporný tím?


- vyhľadávanie a identifikácia zdrojov a rizík u žiakov, tried, učiteľov (napr. nástup prvákov, prechod žiakov na 2. stupeň, podpora deviatakov, kariérny rozvoj žiakov, integrácia, príchod nového žiaka, zápis do 1. ročníka a iné),

- podpora a poradenstvo učiteľom a rodičom,

- preventívne a depistážne programy (napr. ranné kruhy),

- mediácia konfliktov, pravidelná individuálna reflexia so žiakmi,

- cielená intervencia: reedukácia u žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (napr. vývinové poruchy učenia), skupinová i individuálna podpora žiakom,

- mentoring a supervízia asistentov, podpora triednych učiteľov a ďalších vyučujúcich,

- aktívna spolupráca s CPPPaP, CŠPP a ďalšími subjektmi (Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, kuratela, polícia, lekári, diagnostické centrum, reedukačné centrum a iné),

- pravidelné tímové porady (raz za mesiac, prípadne podľa potreby), vzdelávanie tímu,

- podieľanie sa na tvorbe školského vzdelávacieho programu.


Školský podporný tím pracuje prioritne v subtímoch, ktoré riešia konkrétne situácie a problémy v škole. V týchto subtímoch spolupracujú s podporným tímom tí zamestnanci školy, ktorých sa konkrétny problém týka (triedny učiteľ, učiteľ, asistent učiteľa a pod.), ale aj obaja rodičia, žiak, či iný aktér.

Pri riešení ťažkostí je dôležité dodržať postupnosť krokov. Človekom prvého kontaktu by mal byť triedny učiteľ, ktorý v prípade potreby kontaktuje školský podporný tím. Ak sa rodič, či žiak obráti na podporný tím mimo triedneho učiteľa, je potrebné aspoň dodatočne ho o tom informovať.


Ak tím rieši závažné traumy dieťaťa (smrť blízkej osoby, zneužívanie, tragická nehoda, CAN syndróme, šikanovanie v triede, drogy a i.), je dôležité postupovať v úzkej spolupráci s poradenským zariadením a vedením školy.


Viac informácií o školskom podpornom tíme nájdete TU.