ZŠ Martina Kukučína
"Každé poznanie vychádza zo srdca, každé vzdelanie zo života"


Riaditeľka školy:   Mgr. Katarína Števonková 

riaditelka@zsmkdk.sk

ZRŠ pre 1.stupeň + šport, mimoškolskú činnosť (CVČ, ŠKD):

Mgr.Jana Michaligová  


michaligova@zsmkdk.sk

ZRŠ pre 2.stupeň:  Mgr. Martina Čellárová

cellarova@zsmkdk.sk


   

Iné funkcie


Výchovný poradca pre 1. stupeň

PaedDr. Lenka Durajová - durajova@zsmkdk.sk

Výchovný poradca pre 2. stupeň

Mgr. Tatiana Žáčiková - zacikova@zsmkdk.sk

Špeciálny pedagóg

Mgr.Miriam Kazimírová - kazimirova@zsmkdk.sk

Mgr. Janka Kevešová - kevesova@zsmkdk.sk

Školský psychológ

Mgr. Žaneta Vlčáková - vlcakova@zsmkdk.sk

Koordinátor prevencie pre 1.stupeň

PaedDr. Lenka Durajová

Koordinátor prevencie pre 2.stupeň

Mgr. Tatiana Žáčiková

Koordinátor regionálnej výchovy

PaedDr. Martin Rázga - razga@zsmkdk.sk

Koordinátor environmentálnej výchovy

Mgr. Oľga Cengelová - cengelova@zsmkdk.sk

Mgr.Jaroslav Kržka - krzka@zsmkdk.sk

Koordinátor finančnej gramotnosti

Mgr. Eva Paveleková - pavelekova@zsmkdk.sk

Ing. Iveta Kvapilová - kvapilova@zsmkdk.sk

Koordinátor čitateľskej gramotnosti

Mgr. Janka Kevešová

Mgr. Božena Nosková - noskova@zsmkdk.sk

Koordinátor IT a webovej stránky školy

Mgr. Martina Čellárová - cellarova@zsmkdk.sk

Správca počítačovej siete

Ing. Milan Čellár

Predseda rady školy

Mgr. art. Roman Večerek

Predseda rodičovskej rady

Ing. Rudolf Salcer