ZŠ Martina Kukučína
"Každé poznanie vychádza zo srdca, každé vzdelanie zo života"

 

 

KONZULTÁCIE

 

   Od tohto školského roka (2017/2018) rušíme konzultačné dni (utorky v mesiaci školského roka) pre nízky záujem rodičov o túto službu a aktivitu.

 

 

Konzultácie RODIČ - UČITEĽ (+ ŽIAK) sa budú uskutočňovať po vzájomnej dohode oboch strán, ale vždy tak, aby nebolo zasahované do rozvrhu pedagóga alebo konania dozoru.

Je dôležité a potrebné si vždy dopredu dohodnúť termín na konzultáciu o prospechu, správaní sa žiaka s využitím dostupných kontaktov, ktoré sú známe alebo zverejnené na školskej stránke: www.zsmkdk.sk.

 

Pre informáciu: každý pedagóg má mailovú adresu: priezvisko@zsmkdk.sk

 

Vymedzený čas na konzultácie po dohode:

- pred vyučovaním - do 7:35 hod

- po vyučovaní, po rozvrhu pedagóga v daný deň (rozvrh hodín je zverejnený na webovej stránke školy - ROZVRH HODÍN).

 

 

Rešpektujte pracovný rozvrh pedagógov, ktorí tvoria nielen vyučovacie hodiny, ale aj dozory a iné činnosti súvisiace s edukačnou činnosťou. Prestávky pedagógom (ak nemajú dozor) slúžia na prípravu, prichystanie pomôcok na ďalšie hodiny. V žiadnom prípade pedagógov nevyrušujte počas vyučovania, učiteľ sa musí venovať žiakom.

 

 


 

PLÁN KLASIFIKAČNÝCH PORÁD

 

štvrťročná:       21. 11. 2017

polročná:          23. 1. 2018

trištvrteročná:   10. 4. 2018

koncoročná:      25. 6. 2018

 


 

DOKUMENTY K ZÁPISU DO 1. ROČNÍKA

 

Informácie k zápisu žiakov do 1. ročníka:

 

1.  Školská zrelosť

2.  Čo by malo dieťa ovládať pred vstupom do školy

3.  Orientačný test školskej zrelosti

4.  Pomôcky pre prvákov

5.  Odklad povinnej školskej dochádzky

6.  Zápis dieťaťa mladšieho ako šesť rokov

 

Tlačivá na stiahnutie k zápisu žiakov do 1. ročníka:

 

1.  Dotazník k zápisu do základnej školy

2.  Žiadosť o prijatie žiaka z iného školského obvodu

3.  Žiadosť o odloženie povinnej školskej dochádzky

4.  Odvolanie proti rozhodnutiu o prijatí žiaka

 


 

DO POZORNOSTI RODIČOM PRVÁKOV

 

     Mesto Dolný Kubín vydalo všeobecne záväzné nariadenie Mesta Dolný Kubín č.7/2015, ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie č.2/2012 (strana 12 a strana 16 - výška príspevku) o sociálnej pomoci, sociálnych službách a úhradách za sociálne služby v zriaďovateľskej  pôsobnosti Mesta Dolný Kubín, kde popisuje spôsob poskytnutia jednorazového finančného príspevku pri nástupe dieťaťa na povinnú školskú dochádzku.

 

-    Viac si môžete prečítať aj na stránke mesta www.dolnykubin.sk

 

   Žiadosť o poskytnutie sociálnej pomoci

 


 

POKYN RŠ K PREVENCII PEDIKULÓZY (ZAVŠIVAVENIA)

 

 


 

PREPLÁCANIE CESTOVNÉHO

 

Vážení rodičia,

 

riaditeľstvo ZŠ Martina Kukučína Dolný Kubín Vám oznamuje, že vyplácanie cestovného v školskom roku 2016/2017 sa bude realizovať prevodom platby na Váš osobný účet (nemusíte chodiť osobne prevziať si cestovné do školy). Pre Vás rodičov býva často časovým problémom chodiť si osobne prevziať cestovné do školy, preto sme sa rozhodli na tento spôsob vyplácania cestovného.

Obce na preplácanie cestovného zostávajú nezmenené, podobne aj doručovanie cestovných lístkov za jednotlivé mesiace z Veličnej a Veličná Revišné.

Cestovné sa bude vyplácať 2-krát za školský rok, tak ako doposiaľ a to koncom decembra za I. polrok šk. roka a za II. polrok šk. roka koncom júna nasledujúceho roka.

Z tohto dôvodu Vás žiadame o doručenie čísla Vášho osobného účtu po Vašom dieťati do kancelárie školy do 09. 12. 2016. (Každé dieťa, ktoré má nárok na poberanie cestovného dostane oznam s návratkou, kde vpíšete číslo účtu).

 

Výňatok zo Všeobecného záväzného nariadenia Mesta Dolný Kubín č. 2/2016 o určení školských obvodov v Meste Dolný Kubín

 


 

 

Komunitné centrum EDUKOS - informácie

 

Komunitné centrum je určené osobám, ktoré sa nachádzajú v nepriaznivých životných situáciách, pre skupinu obyvateľov, ktorým kvôli zložitým situáciám hrozí sociálne vylúčenie, deťom a mládeži so vzdelávacími a výchovnými problémami.

 

Viac informácií môžete získať TU.

 


 

 

AKO SA CHRÁNIŤ PRED KLIEŠŤOM

 

     Jarné obdobie na Slovensku so sebou prináša aj aktivitu kliešťov, pričom v súčasnom období sa eviduje ich zvýšený výskyt. Ako je známe, kliešte sa vyskytujú hlavne v tráve a v nízkych porastoch, vo vidieckych i mestských lokalitách. Pri prechode cez miesta ich výskytu, môžu kliešte uštipnúť človeka, čím vzniká riziko možného prenosu infekcie, v prípade ak bol kliešť predtým infikovaný.

 

     Užitočné informácie ohľadom prevencie a ochrany pred ochoreniami prenášanými kliešťom nájdete TU:

 

 

 

X
v budove školy - v oznaèených triedach bloku A individuálnou formou.

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKA