ZŠ Martina Kukučína
"Každé poznanie vychádza zo srdca, každé vzdelanie zo života"

 

 

 

DOKUMENTY K ZÁPISU DO 1. ROČNÍKA

 

Informácie k zápisu žiakov do 1. ročníka:

 

1.  Školská zrelosť

2.  Čo by malo dieťa ovládať pred vstupom do školy

3.  Orientačný test školskej zrelosti

4.  Pomôcky pre prvákov

5.  Odklad povinnej školskej dochádzky

6.  Zápis dieťaťa mladšieho ako šesť rokov

7.  VZN mesta Dolný Kubín o určení školských obvodov

8.  Informácia k postupu škôl vo veci práv a povinností rodičov

9.  Usmernenie k zápisu detí na plnenie povinnej školskej dochádzky

 

Tlačivá na stiahnutie k zápisu žiakov do 1. ročníka:

 

1.  Žiadosť o prijatie dieťaťa do 1. ročníka

2.  Žiadosť o odloženie povinnej školskej dochádzky

3.  Odvolanie proti rozhodnutiu o prijatí žiaka

 


 

OZNAM O VÝSKYTE PEDIKULÓZY (ZAVŠIVAVENIA)

 

V našej škole sa vyskytla pedikulóza (zavšivavenie). Žiadame rodičov vykonať kontrolu vlasov a ihneď aj preventívne zabezpečiť dezinsekciu, prípadne zabezpečiť okamžitú likvidáciu účinnými prostriedkami proti tomuto parazitovi.

 

Riaditeľka školy nariaďuje vykonať dezinsekciu celoplošne a v rovnakom termíne

(inak nebude mať účinok) od 26.09.2019 – 29.09.2019.

 


 

PREPLÁCANIE NÁKLADOV NA DOPRAVU DO ŠKOLY

    

     ZŠ M. Kukučína aj v školskom roku 2019/2020 prepláca žiakom náklady na dopravu do školy v súlade so smernicou MŠVVaŠ SR  č. 50/2017 a pokynmi Okresného úradu v Žiline.

    

     Základnou podmienkou na preplatenie je, aby žiak spadal do školského obvodu a mal v uvedených obciach trvalý pobyt (nie prechodný),  a zároveň dochádzal do školy z tejto adresy – sme povinní to overovať.

    

      Školský obvod pre ZŠ M. Kukučína, SNP 1199/36, Dolný Kubín: obce – Jasenová, Veličná, Oravská Poruba, Vyšný Kubín 1. - 9. ročník, Osádka 1. - 9. ročník, Leštiny 1. - 9. ročník, Pucov 5. - 9. ročník, Pokryváč 5. - 9. ročník.  

 

Náklady sa žiakom preplácajú mesačne

na základe predložených cestovných lístkov alebo paušálne:

 

- Ak žiak dochádza z obce, kde je možnosť dochádzať do školy vlakom aj autobusom – musí nosiť za každý mesiac cestovné lístky (chronologicky nalepené na podpísanom papieri formátu A4 vždy najneskôr do 5. dňa nasledujúceho mesiaca za predchádzajúci mesiac - kvôli spracovaniu, lebo preplácanie sa uskutočňuje k 15. dňu mesiaca).

 

- Ak žiak dochádza z obce, kde nie je možnosť dochádzať do školy vlakom – náklady na dopravu sa mu vyplácajú paušálne (podľa dochádzky do školy/záznamy z triednej knihy – nemusí nosiť cestovné lístky).

 

- Ak žiak dochádza z obce, kde je možnosť dochádzať do školy iba vlakom, preplácanie dopravného sa mu neposkytuje.

 

 

Príloha:

Smernica MŠVVaŠ SR č.50/2017

 

 


 

KONZULTÁCIE

 

     Konzultácie RODIČ - UČITEĽ (+ ŽIAK) sa budú uskutočňovať po vzájomnej dohode oboch strán, ale vždy tak, aby nebolo zasahované do rozvrhu pedagóga alebo konania dozoru.

Je dôležité a potrebné si vždy dopredu dohodnúť termín na konzultáciu o prospechu, správaní sa žiaka s využitím dostupných kontaktov, ktoré sú známe alebo zverejnené na školskej stránke: www.zsmkdk.sk.

 

Pre informáciu: každý pedagóg má mailovú adresu: priezvisko@zsmkdk.sk

 

Vymedzený čas na konzultácie po dohode:

- pred vyučovaním - do 7:40 hod

- po vyučovaní, po rozvrhu pedagóga v daný deň (rozvrh hodín je zverejnený na webovej stránke školy - ROZVRH HODÍN).

 

 

Rešpektujte pracovný rozvrh pedagógov, ktorí tvoria nielen vyučovacie hodiny, ale aj dozory a iné činnosti súvisiace s edukačnou činnosťou. Prestávky pedagógom (ak nemajú dozor) slúžia na prípravu, prichystanie pomôcok na ďalšie hodiny. V žiadnom prípade pedagógov nevyrušujte počas vyučovania, učiteľ sa musí venovať žiakom.

 

 


 

PLÁN KLASIFIKAČNÝCH PORÁD

 

štvrťročná:       12. 11. 2019

polročná:          27. 1. 2020

trištvrteročná:   21. 4. 2020

koncoročná:      23. 6. 2020

 


 

Pomôcky pre I. stupeň

 

1. Pomôcky pre PRVÁKOV - viď nižšie (v dokumentoch k zápisu do 1. ročníka)

2. Pomôcky pre DRUHÁKOV

3. Pomôcky pre TRETIAKOV

4. Pomôcky pre ŠTVRTÁKOV

 

 


 

DO POZORNOSTI RODIČOM PRVÁKOV

   

Mesto Dolný Kubín aj tento rok poskytuje

jednorazový finančný príspevok pri nástupe dieťaťa na povinnú školskú dochádzku.

 

     Príspevok sa poskytuje oprávnenej osobe, ktorá je rodičom dieťaťa s trvalým pobytom na území mesta a nastúpilo na povinnú školskú dochádzku do školy na území mesta. Žiadosť je možné podať najneskôr do 10. kalendárneho mesiaca kalendárneho roka, v ktorom dieťa nastúpilo na povinnú školskú dochádzku. Prílohou žiadosti je rozhodnutie riaditeľa školy o prijatí dieťaťa na povinnú školskú dochádzku a zároveň čestné vyhlásenie rodiča, že jeho deti, alebo s ním spoločne posudzované osoby, si riadne plnia povinnú školskú dochádzku.

 

Dokumenty na stiahnutie:

Žiadosť o poskytnutie sociálnej pomoci

Čestné vyhlásenie

 

Viac si môžete prečítať aj na stránke mesta www.dolnykubin.sk

 


 

 

Komunitné centrum EDUKOS - informácie

 

Komunitné centrum je určené osobám, ktoré sa nachádzajú v nepriaznivých životných situáciách, pre skupinu obyvateľov, ktorým kvôli zložitým situáciám hrozí sociálne vylúčenie, deťom a mládeži so vzdelávacími a výchovnými problémami.

 

Viac informácií môžete získať TU.

 


 

 

AKO SA CHRÁNIŤ PRED KLIEŠŤOM

 

     Jarné obdobie na Slovensku so sebou prináša aj aktivitu kliešťov, pričom v súčasnom období sa eviduje ich zvýšený výskyt. Ako je známe, kliešte sa vyskytujú hlavne v tráve a v nízkych porastoch, vo vidieckych i mestských lokalitách. Pri prechode cez miesta ich výskytu, môžu kliešte uštipnúť človeka, čím vzniká riziko možného prenosu infekcie, v prípade ak bol kliešť predtým infikovaný.

 

     Užitočné informácie ohľadom prevencie a ochrany pred ochoreniami prenášanými kliešťom nájdete TU:

 

 

 

X
v budove školy - v oznaèených triedach bloku A individuálnou formou.

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKA