ZŠ Martina Kukučína
"Každé poznanie vychádza zo srdca, každé vzdelanie zo života"

 

 

 

ORGANIZÁCIA ŠKOLSKÉHO ROKA 2020/2021

 

Informácie k organizácii školského roka 2020/2021 nájdete TU

 


 

 

PREPLÁCANIE NÁKLADOV NA DOPRAVU DO ŠKOLY

    

     ZŠ M. Kukučína aj v školskom roku 2019/2020 prepláca žiakom náklady na dopravu do školy v súlade so smernicou MŠVVaŠ SR  č. 50/2017 a pokynmi Okresného úradu v Žiline.

    

     Základnou podmienkou na preplatenie je, aby žiak spadal do školského obvodu a mal v uvedených obciach trvalý pobyt (nie prechodný, ani byt  nájme),  a zároveň dochádzal do školy z tejto adresy – sme povinní to overovať.

    

      Školský obvod pre ZŠ M. Kukučína, SNP 1199/36, Dolný Kubín: obce – Jasenová, Veličná, Oravská Poruba, Vyšný Kubín 1. - 9. ročník, Osádka 1. - 9. ročník, Leštiny 1. - 9. ročník, Pucov 5. - 9. ročník, Pokryváč 5. - 9. ročník.  

 

 

Viac informácií TU.

Čestné vyhlásenie TU.

 

 

Príloha:

Smernica MŠVVaŠ SR č.50/2017

 

 


 

OZNAM PRE STRAVNÍKOV V ŠJ; POPLATKY ŠJ, ŠKD - šk. rok 2020/2021

 

Oznam pre stravníkov v školskej jedálni pre šk. rok 2020/2021 - LEŽITÉ POKYNY OHĽADOM STRAVOVANIA!

 

- Oznam o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií a na paušálne mesačné náklady za stravovanie žiakov a dospelých osôb v školskej jedálni (viac informácií nájdete aj v menu ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ - OZNAMY)

 

 

- Zápisný lístok  stravníka ŠJ pre bežné stravovanie na školský rok 2020/2021  

 

- Zápisný lístok stravníka pre osobitné stravovanie a uplatnenie dotácie na školský rok 2020/2021

 

- Určenie výšky príspevku zákonného zástupcu žiaka na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť v školskom klube detí ( ŠKD )

 


 

POMôCKY PRE I. STUPEŇ

 

1. Pomôcky pre PRVÁKOV - viď nižšie (v dokumentoch k zápisu do 1. ročníka)

2. Pomôcky pre DRUHÁKOV

3. Pomôcky pre TRETIAKOV

4. Pomôcky pre ŠTVRTÁKOV

 


 

DOKUMENTY K ZÁPISU DO 1. ROČNÍKA

 

Informácie k zápisu žiakov do 1. ročníka:

 

1.  Školská zrelosť

2.  Čo by malo dieťa ovládať pred vstupom do školy

3.  Orientačný test školskej zrelosti

4.  Pomôcky pre prvákov

5.  Odklad povinnej školskej dochádzky

6.  Zápis dieťaťa mladšieho ako šesť rokov

7.  VZN mesta Dolný Kubín o určení školských obvodov

8.  Informácia k postupu škôl vo veci práv a povinností rodičov

9.  Usmernenie k zápisu detí na plnenie povinnej školskej dochádzky

 

Tlačivá na stiahnutie k zápisu žiakov do 1. ročníka:

 

1.  Žiadosť o prijatie dieťaťa do 1. ročníka

2.  Žiadosť o odloženie povinnej školskej dochádzky

3.  Odvolanie proti rozhodnutiu o prijatí žiaka

 


  

KONZULTÁCIE

 

     Konzultácie RODIČ - UČITEĽ (+ ŽIAK) sa budú uskutočňovať po vzájomnej dohode oboch strán, ale vždy tak, aby nebolo zasahované do rozvrhu pedagóga alebo konania dozoru.

Je dôležité a potrebné si vždy dopredu dohodnúť termín na konzultáciu o prospechu, správaní sa žiaka s využitím dostupných kontaktov, ktoré sú známe alebo zverejnené na školskej stránke: www.zsmkdk.sk.

 

Pre informáciu: každý pedagóg má mailovú adresu: priezvisko@zsmkdk.sk

 

Vymedzený čas na konzultácie po dohode:

- pred vyučovaním - do 7:40 hod

- po vyučovaní, po rozvrhu pedagóga v daný deň (rozvrh hodín je zverejnený na webovej stránke školy - ROZVRH HODÍN).

 

 

Rešpektujte pracovný rozvrh pedagógov, ktorí tvoria nielen vyučovacie hodiny, ale aj dozory a iné činnosti súvisiace s edukačnou činnosťou. Prestávky pedagógom (ak nemajú dozor) slúžia na prípravu, prichystanie pomôcok na ďalšie hodiny. V žiadnom prípade pedagógov nevyrušujte počas vyučovania, učiteľ sa musí venovať žiakom.

  


 

 

Komunitné centrum EDUKOS - informácie

 

Komunitné centrum je určené osobám, ktoré sa nachádzajú v nepriaznivých životných situáciách, pre skupinu obyvateľov, ktorým kvôli zložitým situáciám hrozí sociálne vylúčenie, deťom a mládeži so vzdelávacími a výchovnými problémami.

 

Viac informácií môžete získať TU.

 


 

 

AKO SA CHRÁNIŤ PRED KLIEŠŤOM

 

     Jarné obdobie na Slovensku so sebou prináša aj aktivitu kliešťov, pričom v súčasnom období sa eviduje ich zvýšený výskyt. Ako je známe, kliešte sa vyskytujú hlavne v tráve a v nízkych porastoch, vo vidieckych i mestských lokalitách. Pri prechode cez miesta ich výskytu, môžu kliešte uštipnúť človeka, čím vzniká riziko možného prenosu infekcie, v prípade ak bol kliešť predtým infikovaný.

 

     Užitočné informácie ohľadom prevencie a ochrany pred ochoreniami prenášanými kliešťom nájdete TU:

 

 

 

X
v budove školy - v oznaèených triedach bloku A individuálnou formou.

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKA