ZŠ Martina Kukučína
"Každé poznanie vychádza zo srdca, každé vzdelanie zo života"
Záujmová činnosť Fotogaléria CVČ
Informácie k ponuke ZÚ v CVČ a výške mesačného príspevku v šk. roku 2017/2018.


    Dieťa je na požiadanie zákonného zástupcu (to sú prihlášky, ktoré ste odovzdávali) prijaté do CVČ

na celý školský rok rozhodnutím riaditeľky školy, ktoré rodič dostane po uzatvorení prihlášok.

    Ak je dieťa prijaté do CVČ, môže sa prihlásiť na jeden, ale aj viac krúžkov. Deti absolvujú počas školského

roka 60 hodín priamej činnosti.

    Poplatok za ZÚ je 2,- €/ mesiac pre deti s trvalým pobytom v Dolnom Kubíne a obcí Veličná, Revišné,

Párnica, Dlhá, Zákamenné, Hruštín, Osádka, Sedliacka Dubová, Vyšný Kubín........  Pre  cezpoľných žiakov

(bez dotácie obce, ak za nich obec neprispieva) je poplatok 6,- €/mesiac. V prípade, že dieťa 

navštevuje viac krúžkov, poplatok za ďalší ZÚ je  6,- €/mesiac.

    K poplatkom bolo vydané Rozhodnutie č. 6/2016 o výške príspevku zákonného zástupcu žiaka a čiastočnú úhradu nákladov na činnosť v CVČ pri ZŠ M. Kukučína Dolný kubín.

    Na základe schváleného všeobecne záväzného nariadenia  Mesta Dolný Kubín č. 6/2016, ktorým sa  mení

VZN č. 5/2015  riaditeľka ZŠ M. Kukučína, SNP 1199/36 , Dolný Kubín


u r č u j e  s účinnosťou od 1. novembra 2016 výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov

na činnosť v CVČ. (úplné znenie - viď nižšie.)


Krúžky začínajú od októbra.


Výber poplatkov:  dopredu, v dvoch fázach

·       do 29.septembra 2017 (za október až január):  8,- € resp. 24,- €

·       do 31.januára 2018 (za február až jún):  10,- €  resp. 30,- €


Spôsob platby:  priamo - v hotovosti vedúcim záujmových útvarov, ktorí vystavia príjmový

pokladničný doklad o zaplatení.

___________________________________________________________________________________Rozhodnutie č. 6/2016

o výške príspevku zákonného zástupcu žiaka

na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť v:


·       CVČ pri ZŠ M. Kukučína


Na základe schváleného všeobecne záväzného nariadenia  Mesta Dolný Kubín č. 4/2016, ktorým sa  mení VZN č. 5/2015 

riaditeľka ZŠ M. Kukučína, SNP 1199/36 , Dolný Kubín


u r č u j e

s účinnosťou  od  1. novembra 2016

výšku mesačného príspevku

 na čiastočnú úhradu nákladov  na činnosť v CVČ

nasledovne:

               V školskom roku 2003/2004 vzniklo na pôde našej školy

ŠKOLSKÉ STREDISKO ZÁUJMOVEJ ČINNOSTI.

Na základe výberového konania sa od školského roka 2004/2005 stala jeho vedúcou

Mgr. Jana Michaligová.

Od 1.1.2013 sa ŠSZČ premenovalo na CENTRUM VOĽNÉHO ČASU - CVČ