ZŠ Martina Kukučína
"Každé poznanie vychádza zo srdca, každé vzdelanie zo života"

                                                                                           


Základná škola Martina Kukučína v Dolnom Kubíne


v školskom roku 2013 /2014 zapojená do programu 


Š K O L A   P R I A T E Ľ S K Á   K   D E Ť O M


ľudstvo je povinné poskytnúť dieťaťu to najlepšie, čo mu môže poskytnúť… Všetky deti bez akejkoľvek výnimky majú nárok na tieto práva bez rozdielu alebo diskriminácie“

( Deklarácia práv dieťaťa )  


     
Týždeň modrého gombíka


    Aj v našej škole sme v rámci TÝŽDŇA MODRÉHO GOMBÍKA (12.-18.máj 2014) zatancovali spolu s Jarom Bekrom v afrických rytmoch a zorganizovali si  Deň modrého gombíka: roztancovali sme celé Slovensko a vytancovali deťom z Ugandy pitnú vodu. Teraz čakáme na vyhodnotenie. Hlavná cena pre školu, ktorá roztancovala najviac ľudí a vyzbierala najviac prostriedkov - osobná účasť Martina Pyca Rauscha a Jara Bekra na víťaznej škole.


Tu si môžete pozrieť viac informácií o akcii, zistiť, ktoré školy sa plánovali zapojiť (AJ NAŠA ŠKOLA!):


http://www.unicef.sk/modrygombik/pre-skoly#sub-content


a nájsť ich aj na mape (SAMOZREJME AJ NAŠU ŠKOLU):


https://mapsengine.google.com/map/edit?mid=z2j9-VnaLnVI.kMDjQZ82fAvgCelkový výnos zo zbierky organizovanej v rámci "Týždňa modrého gombíka", ktorý poputuje do Ugandy za Dolný Kubín a Novoť činí krásnych 1595,28€.

 

Výnos za našu školu je 317,30€!


Ako to prebiehalo? Pozrite si v menu "FOTOGALÉRIA" a "VIDEOGALÉRIA"


Inštruktážne video pre školy s Jarom Bekrom 1. a 2.diel:


    Detský fond OSN alebo Detský fond Spojených národov (skratka UNICEF ) je fond vytvorený Organizáciou Spojených národov 11. decembra 1946 zameraný na pomoc deťom. V roku 1965 získal UNICEF Nobelovu cenu.

     Do roku 1953 sa volal United Nations International Children's Emergency Fund, odtiaľ skratka UNICEF, ktorá sa používa dodnes napriek zmene názvu.

    Výchovu k ľudským právam by mali všetci pedagogickí  zamestnanci usmerňovať tak, aby sa stala integrálnou súčasťou celoživotného procesu podpory a ochrany ľudských práv, aby podporila hodnotu človeka ako ľudského jedinca a rozvoj medziľudských vzťahov v demokratickej spoločnosti.


Počas celého školského roka sa zapájajú deti a žiaci do aktivít v oblasti výchovy k ľudským právam, a to :


·         organizovaním           

        ‒    besied,

        ‒    súťaží,

        ‒    stretnutí,

        ‒    tematických výstav,


·         návštevami divadelných predstavení s tematikou ľudských práv,


·         spoluprácou s mimovládnymi organizáciami a inými inštitúciami,


·         prípravou  a realizáciou         

        ‒    osvetovej činnosti,

        ‒    prednášok,

          ‒    besied zameraných na zvýšenie informovanosti detí a žiakov o migrantoch.


Pedagogický zamestnanc pritom využívajú metodickú pomoc,  príručky a   publikácie zamerané :


·         na výchovu k ľudským právam,

·         na odstraňovanie predsudkov,

·         na odstraňovanie intolerancie medzi ľuďmi,

·         na podporu tvorby projektov,

·         na organizovanie žiackych súťaží .


V súlade s článkom 19 Dohovoru o právach dieťaťa by sme mali :


1.      Zaviesť opatrenia na ochranu detí a žiakov pred všetkými formami fyzického alebo psychického násilia, poškodenia alebo zneužitia, zanedbávania alebo nedbalého zaobchádzania, týrania alebo vykorisťovania vrátane sexuálneho zneužívania a priebežne monitorovať správanie sa detí a žiakov a jeho zmeny. V prípadoch oprávneného podozrenia na porušovanie ich zdravého osobnostného vývinu, bezodkladne zabezpečiť ich ochranu a riešiť vzniknutý problém v súčinnosti s vedením školy. Odporúča sa zvážiť aj spoluprácu so školským psychológom, prípadne s CPPPaP, podľa potreby aj s pediatrom, sociálnym kurátorom či policajtom.


2.      Vypracovať si vlastné školské a triedne programy bezpečnosti a prevencie v súlade s Metodickým usmernením č. 7/2006-R k prevencii a riešeniu šikanovania žiakov v školách a školských zariadeniach. Viac informácií na www.prevenciasikanovania.sk.


3.      Realizovať besedy s vyškolenými odbornými zamestnancami CPPPaP na tému riziká práce v zahraničí a prevencia pred neľudským zaobchádzaním v  súlade s úlohami Národného programu boja proti obchodovaniu s ľuďmi na roky 2011-2014, obchodovaním s ľuďmi.

4.      Realizovať projekty a aktivity prevencie a eliminácie rizikového správania, delikvencie a kriminality, záškoláctva, šikanovania, bezpečného používania internetu, ako aj na podporu právneho vedomia detí a žiakov. Viac informácií na www.bezpre.sk.


5.      Vypracovať školskú stratégiu rizikového správania sa žiakov s efektívnymi postupmi riešenia vyskytujúcich sa problémov, do ktorej budú zainteresovaní všetci pedagogickí zamestnanci.


6.       Prijímať opatrenia na zlepšenie pravidelnej dochádzky do školy a na obmedzenie počtu tých, ktorí školskú dochádzku neukončia v súlade s článkom 28 Dohovoru o právach dieťaťa.


7.      Zabezpečiť efektívnu spoluprácu školy, rodičov, mimovládnych organizácií a širokej miestnej komunity vzhľadom na potrebu plánovania procesu výchovy k ľudským právam .
KRITÉRIÁ PROGRAMU ŠKOLA PRIATEĽSKÁ K DEŤOM


1.      Informovanie detí a rodičov o programe ŠPD

       Termín : do 31. decembra 2013


2.      Školenie pre celý personál školy

       Termín : do 30. novembra 2013


3.      Nástenka venovaná právam detí, spolupráca s UNICEFOM

       Termín : do 15. októbra 2013


4.      Práva detí v školskom vzdelávacom programe

       Termín : do 31. októbra 2013


5.      Participácia detí na chode školy

       Termín : do 30. apríla 2014


6.      Zapájať sa do aktivít UNICEF Slovensko

       Termín : Škola pre Afriku  do 31. december 2013

                         Týždeň modrého gombíka  31. máj 2014


7.      Aktívne žiacke školské rady

       Termín : do 31. mája 2014
Video PYCO v UGANDE

Zbierka ŠKOLY PRE AFRIKU