ZŠ Martina Kukučína
"Každé poznanie vychádza zo srdca, každé vzdelanie zo života"

 


Obraciame sa na Vás s prosbou, aby ste mysleli na našich žiakov, Vaše deti, v súvislosti s možnosťou poukázania 2% dane OZ KUKUČÍNKA. Ďakujeme. Viac informácií v menu "2% Z DANE".
Oznámenie o určení výšky príspevkov v školských zariadeniach
20.január.2021Určenie  výšky príspevku zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť v Centre voľného času pri ZŠ M. Kukučína - TU.

 

Určenie  výšky príspevku zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu nákladov za stravovanie  žiakov a dospelých osôb v školskej jedálni pri ZŠ M. Kukučína - TU.

 

Určenie výšky príspevku zákonného zástupcu žiaka na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť v školskom klube detí  - TU.

Zriaďovateľ (Mesto Dolný Kubín) zníži mesačný poplatok na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť ŠKD na tretinu, ak zákonný zástupca o to písomne požiada a predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi, a to od momentu predloženia žiadosti s uvedenými dokladmi.

 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dolný Kubín č. 9/2020 o určení výšky príspevku zákonného zástupcu/žiaka v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dolný Kubín nájdete TU.OZNAMY  


 


Posledné oznamy


Kategórie

História