ZŠ Martina Kukučína
"Každé poznanie vychádza zo srdca, každé vzdelanie zo života"

 


Naše deti Vám ďakujú za 2% Vašich daní, ktoré budú môcť využiť prostredníctvom OZ Kukučínka.


Chcete sa dozvedieť viac o aktivitách v našej škole? Kliknite v menu vľavo "FOTOGALÉRIA" :-)
Info o poskytnutí dotácie na stravu od 1.1.2024
15.december.2023Vážení rodičia!

Poskytnutie dotácie na stravu na základe žiadosti rodiča - informácie od ÚPSVaR :
V prípade poskytovania dotácie na stravu podľa § 4 ods. 3 písm. a) zákona o dotáciách je dotáciu na stravu možné poskytnúť len za splnenia zákonnej podmienky, ktorou je, že rodič dieťaťa o dotáciu na stravu požiada.

Je na rozhodnutí zriaďovateľa školy, akú formu prejavenia záujmu o poskytnutie dotácie zo strany rodiča použije, môže ísť o písomnú alebo elektronickú formu, napr. prostredníctvom Edupage, avšak zriaďovateľ školy musí mať jednoznačne preukázané, že rodič dieťaťa podľa § 4 ods. 3 písm. a) zákona o dotáciách požiadal o poskytnutie dotácie na stravu.
Pre urýchlenie a zjednodušenie komunikácie sme v našej škole prednostne zvolili podávanie žiadosti cez EduPage (žiadosti a vyhlásenia), prosím, rešpektujte to.
V prílohe prikladáme aj papierovú formu žiadosti – ak náhodou.....
Ak rodič žiadosť o poskytnutie dotácie na stravu na svoje dieťa už predložil v rozpočtovom roku 2023 a táto žiadosť nebola zo strany rodiča odvolaná, dotácia na stravu sa od 01.01.2024 poskytne na základe tejto žiadosti (takýto rodič NEPREDKLADÁ ZRIAĎOVATEĽOVI NOVÚ ŽIADOSŤ o poskytnutie dotácie od 01.01.2024).

Čiže kto už požiadal o dotáciu, nemusí robiť nič!

Ak dieťaťu nebola poskytovaná dotácia na stravu v rozpočtom roku 2023 (rodič zatiaľ o poskytnutie dotácie nepožiadal), rodič o dotáciu požiada najneskôr do 5.1.2024 (cez Edu Page).

Ak rodič nevyjadrí záujem v stanovenom termíne, dotáciu na dieťa nebude možné poskytnúť, až kým v priebehu školského polroka o dotáciu na stravu rodič zriaďovateľa školy nepožiada.
Žiadosť o poskytnutie dotácie na stravu je možné rodičom odvolať (žiadosť je v prílohe), prosíme doručiť do školskej jedálne v časovom predstihu, do konca príslušného mesiaca, aby sme stihli zmenu spracovať.

Ďakujeme za pochopenie.

 

Prílohy: 

 

- Info o poskytnutí dotácie na stravu od 1.1.2024

- Zápisný lístok (prihláška) stravníka pre bežné stravovanie

- Odhláška zo stravovania v školskej jedálni a odvolanie žiadosti o dotáciu na stravuINFO  


 


Posledné oznamy


Kategórie