ZŠ Martina Kukučína
"Každé poznanie vychádza zo srdca, každé vzdelanie zo života"

 


V mene detí ďakujeme za darovanie 2% z Vašich daní OZ Kukučínka. Viac informácií nájdete v menu vľavo "2% Z DANE".




OZNAM O POPLATKOCH V ŠKOLSKÝCH ZARIADENIACH - ŠJ, ŠKD, CVČ od 1.1.2023
29.december.2022



Mesto Dolný Kubín v zmysle § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v zmysle § 28 ods. 5, 6 a 7, § 49 ods. 4, 5 a 6, § 114 ods. 6 a 7, § 116 ods. 6, 7 a 8 a § 140 ods. 10 a 11 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "školský zákon") vydáva všeobecne záväzné nariadenie o určení výšky príspevku zákonného zástupcu dieťaťa/žiaka v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta DK ...( VZN č. 12/2022 v prílohe)

Vážení rodičia, prinášame nemilú správu o zvyšovaní poplatkov, doba to takto priniesla, škola za to nemôže ...
Prosíme, pozrite si zmenené výšky poplatkov, preštudujte pokyny. Zároveň si zmeňte trvalé príkazy vo svojich bankách a od nového roka budeme musieť akceptovať tieto sumy. Ak to aj nestihnete hneď teraz, prosíme, urobte to hneď v januári.
V skratke:
ŠKD - mesačne: 15,- €
ŠJ -1. stupeň mesačne spolu s réžiou: 46,- €
      2. stupeň mesačne spolu s réžiou: 50,- €
      2. stupeň žiaci športových tried mesačne s réžiou: 56,- €
CVČ - v závislosti od trvalého pobytu a množstva krúžkov 5,- € / 9,- €
Všetko nájdete v prílohách.
Ďakujeme za porozumenie.

 

Prílohy:

- Určenie výšky príspevku - ŠKD

- Určenie výšky príspevku - ŠJ

- Určenie výšky príspevku - CVČ

- VZN Mesta Dolný Kubín č. 12/2022

Čestné vyhlásenie o nepoberaní daňového bonusu od 1.1.2023

Čestné vyhlásenie o nepoberaní daňového bonusu od 1.1.2023 (Ukrajina)



OZNAMY  






 


Posledné oznamy


Kategórie