ZŠ Martina Kukučína
"Každé poznanie vychádza zo srdca, každé vzdelanie zo života"


 

Školský špeciálny pedagóg:

 

Mgr. Miriam Kazimírová (1. - 9. ročník)

Mgr. Janka Kevešová (1. - 4. ročník)
 

Konzultačné hodiny:

 

Pondelok: 07:15 – 07:45

Utorok:    13:00 – 13:30

Streda:    13:45 – 14:15

Štvrtok:   13:45 – 15:00

Piatok:     13:00 – 14:15

 
Termín konzultácie je potrebné dohodnúť si telefonicky alebo e-mailom.
Po vzájomnej dohode je možné dohodnúť si termín aj mimo konzultačných hodín.
V období zvýšeného rizika šírenia COVID 19 prosíme využiť telefonický a e-mailový kontakt. 
Špeciálneho pedagóga je možné kontaktovať aj cez školský informačný systém EduPage.
 
Kontakty: 
 
tel. 0908 889 995
e-mail: kazimirova@zsmkdk.sk
kevesova@zsmkdk.sk

 

 

 

Kto je školský špeciálny pedagóg?

 

Je odborný pracovník, ktorý sa spolupodieľa na výchove a vzdelávaní žiakov so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami s dôrazom na individuálne začlenených žiakov. V rámci vyučovania poskytuje odbornú špeciálno – pedagogickú starostlivosť žiakom a v poobedných hodinách poradenstvo pre rodičov žiakov so ŠVVP.

 

S kým pracuje školský špeciálny pedagóg?

 

1. So žiakmi
Hlavnú náplň práce školského špeciálneho pedagóga tvorí priama práca so žiakmi so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami. Títo žiaci prichádzajú do učebne špeciálneho pedagóga na individuálne konzultácie podľa vopred stanoveného rozvrhu v rozpätí 1 – 2 vyučovacích hodín týždenne. Na hodine sa venujú rozvíjaniu tej kognitívnej funkcie, ktorú predchádzajúce diagnostické vyšetrenia odhalili ako problémovú.

 

Kto sú žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ŠVVP)?

 

- žiaci so zdravotným postihnutím - napr. s mentálnym, sluchovým, zrakovým alebo telesným

   postihnutím, narušenou komunikačnou schopnosťou alebo autizmom,

- žiaci dlhodobo chorí alebo zdravotne oslabení,

- žiaci so špecifickými vývinovými poruchami učenia,

- žiaci s poruchou aktivity a pozornosti (ADD, ADHD),

- žiaci s poruchami správania,

- žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia,

- žiaci s nadaním.
 

2. S rodičmi
Termín na konzultáciu so špeciálnym pedagógom si rodičia dohodnú  podľa potreby. Témou takýchto stretnutí býva výmena skúseností  a hľadanie spoločného postupu pri edukačnom pôsobení na dieťa  pri zdolávaní jeho špecifických problémov.

 

3. S učiteľmi a výchovným poradcom
Školský špeciálny pedagóg je poradcom a pomocníkom triednych i predmetových učiteľov pri vzdelávaní žiakov so ŠVVP. S predmetovými vyučujúcimi vytvára každoročne individuálny vzdelávací program z predmetu, do ktorého sa premietajú špecifické problémy žiaka vyplývajúce z jeho diagnózy a priebežne s nimi konzultuje prípadné zmeny v ňom.
Spolupráca s výchovným poradcom sa zameriava najmä na absolvovanie celoštátneho testovania piatakov a deviatakov so ŠVVP a na ich umiestnenie na primeraný typ strednej školy.

 

4. S centrami psychologických a špeciálno-pedagogického poradenstva
Úlohou školského špeciálneho pedagóga je koordinovať proces, za pomoci ktorého sa žiak s problémami v učení stáva žiakom s diagnostikovanou a tolerovanou poruchou učenia. Tento proces vyžaduje spoluprácu nielen rodiča, žiaka, ale aj odborného garanta, ktorým je v tomto prípade CPPPaP (Centrum pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie). Školský špeciálny pedagóg je sprostredkovateľom medzi školou, CPPPaP a CŠPP (Centrum špeciálno – pedagogického poradenstva) a zabezpečuje súhlas poradenského zariadenia s individuálnou integráciou konkrétneho žiaka.

 


 

Poradenstvo rodičom

 

 

Milí rodičia,

 

v týchto dokumentoch nájdete odpovede na otázky, ktoré sa týkajú rodičovstva a bezpečnosti na internete počas koronavírusu a tiež informácie o tom, ako môžete pomôcť dieťaťu s VPU:

 

Rodičovstvo v čase koronavírusu

 

Rady k online bezpečnosti detí počas pandémie Covid-19 pre rodičov

 

Ako pomôcť dieťaťu s vývinovými poruchami učenia?

 


 

Užitočné odkazy - pomoc pre žiakov (i rodičov)

 

Portál Viki ponúka krátke videohodiny, na ktorých učitelia vysvetľujú kľúčové učivo (najmä z matematiky a zo slovenského jazyka 6.- 9. ročníka ZŠ). Výklad je doplnený o pracovné listy. Databázu digitálneho učiva vytvára ministerstvo školstva spoločne s učiteľmi z praxe.
 
Školský klub prináša pre žiakov I. stupňa ZŠ zaujímavé vyučovanie, ktoré je v súlade s platnými učebnými osnovami. Pripravuje ho Štátny pedagogický ústav v spolupráci s RTVS, neziskovou organizáciou Indícia a Pedagogickou fakultou Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.

 

Zozbierané on-line portály, ktoré môžu pomôcť pri vzdelávaní v čase koronavírusu, sa nachádzajú na webovej stránke https://www.sdetmi.com/podujatia/detail/63471/online-portaly-zdarma-pre-skolakov-pocas-koronavirusu/

 


 

Krízová intervencia

 

Vážení rodičia, milí žiaci, ak potrebujete poradiť v krízovej situácii, môžu vám pomôcť vyškolení odborníci  na telefonických alebo internetových linkách pomoci (pre zväčšenie letáku kliknite TU).


 

Vývinové poruchy učenia

 
Dyslexia
 
Dysgrafia
 
Dysortografia
 
Dyskalkúlia

 

DYSLEXIA

 

        "Je to neschopnosť naučiť sa čítať aj napriek tomu, že dieťa absolvuje bežnú výuku a má primeranú inteligenciu.“

        Dyslexia je podmienená poruchami v základných poznávacích schopnostiach, objavuje sa väčšinou už od začiatku školskej dochádzky a vytvára veľký rozdiel medzi schopnosťou čítať a intelektovými schopnosťami.

        Dyslexia sa prejavuje tým, že dieťa nie je schopné sa naučiť spájať jednotlivé písmená do slabík a tie do slov. Často si zamieňa podobné písmená (b-d, a-o, u-v, a pod.) , pridáva písmená či slabiky  na koniec slova, slabiky prehadzuje, nesprávne číta a pod. Jedným z ďalších charakteristických znakov je to, že dieťa nedokáže vôbec, prípadne dokáže len málo porozumieť prečítanému textu, nevie ho primerane zopakovať. Výsledky výskumov potvrdzujú, že dyslexia je veľmi často kombinovaná s vysokou inteligenciou a talentom, vysoko prekračujúcim bežný priemer (niekoľko veľkých géniou boli dyslektici). Aj to je jeden z dôvodov, prečo týmto žiakom treba venovať pozornosť ako ľuďom so špeciálnymi potrebami – aby mali príležitosť rozvinúť svoje danosti, inteligenciu a talent.

     Cieľom nápravy dyslexie je dosiahnutie sociálne únosnej úrovne čítania, aby žiak bol schopný sa samostatne vzdelávať a následne vyjadrovať svoje myšlienky.

     Ako rozpoznať dyslexiu u dieťaťa?

Pokiaľ odpoviete kladne na tri alebo štyri z nasledujúcich otázok uvedených pre daný vek dieťaťa, je silná pravdepodobnosť, že Vaše dieťa je do určitej miery dyslektické.

                  

Dieťa do ôsmych rokov :

 •  Naučilo sa neskoro hovoriť?

 •  Doposiaľ má problémy pri čítaní. Prekvapuje Vás to?

 •  Máte pocit že Vaše dieťa je inak pohotové a bystré ?

 •  Zamieňa si poradie písmen a čísiel?

 •  Potrebuje si pri počítaní pomáhať prstami, značkami na papieri, dlhšie než jeho rovesníci?

 •  Má veľké problémy zapamätať si násobilku?

 •  Je pre neho ťažké zapamätať si , ktorá je pravá a ktorá je ľavá ruka?

 •  Je mimoriadne nemotorné? (I keď nie všetky dyslektické deti sú nemotorné.)

 •  Dieťa od ôsmych do dvanástich rokov :

 •  Vynecháva niektoré písmená v slovách, alebo ich uvádza v nesprávnom poradí?

 •  Robí pri čítaní jednoznačné chyby z nedbalosti?

 •  Má v škole problémy s opisovaním z tabule?

 •  Pri čítaní nahlas vynecháva slová i celé riadky, alebo číta celý riadok opakovane. Má odpor k čítaniu   nahlas?

 •  Je pre neho ťažké zapamätať si násobilku?

 •  Má zlý zmysel pre smer a pletie si pravú a ľavú stranu?

 •  Má nedostatok sebadôvery a malú úctu k sebe samému?

    

 Rady ktoré môžu napomôcť pre prospievanie dyslektického dieťaťa :

 

Ø      Používanie prenosného písacieho stroja, či prenosného počítača , ktorý kontroluje text na pravopis.

Ø      Rodičia snažte sa látku, ktorú dieťa v škole preberá, previesť mu ju

          do akustickej /sluchovej/ podoby. Mnohé povinné čítanie určené pre deti

          je nahraté na audio kazetách, ako súčasť ponuky našich knižníc.

 

DYSGRAFIA

 

       „Dysgrafia je poruchou písania, neschopnosť správne napodobniť tvary písmen, vynechávanie, resp. pridávanie ich častí či vynakladanie značného  úsilia na písanie.“

         Dysgrafické dieťa si často pri písaní zamieňa tvarovo podobné písmená (napr. o-a, b-d, m-n a pod.), zvukovo podobné písmená (g-k a pod.). Písmená alebo slabiky v slovách prehadzuje, pridáva alebo zabúda napísať, nedodržiava bodky, dĺžne, čiarky, prípadne ich umiestňuje na nesprávnom mieste, často nerozlišuje mäkké - tvrdé a krátke -  dlhé slabiky.

Prejavuje sa už vstupom do školy, sťaženým osvojovaním si písmen, nečitateľnosťou písma u dieťaťa a pod. Náprava dysgrafie je veľmi problematická a dlhotrvajúca, no pri veľkom úsilí zo strany rodičov, dieťaťa a pedagógov prichádza často k až nečakanému zlepšeniu.

 

Čo robiť, keď má vaše dieťa dysgrafiu

 • Ak má dieťa problémy s písaním, rodič by s ním mal navštíviť psychológa alebo špeciálneho pedagóga v pedagogicko - psychlogickej poradni .

 • Rodič by mal na psychologické vyšetrenie priniesť do poradne taktiež školské a cvičné zošity dieťaťa, žiacku knižku, diktátový zošit a staršie písomné práce dieťaťa.

 • Dieťa s dysgrafiou nesmie rodič preťažovať s písaním. Dieťa totiž píše pekne, len pokiaľ píše veľmi pomaly, to znamená , že musí vynaložiť priveľa úsilia a môže byť i z písania krátkej úlohy unavené. Cvičenia, ktoré má dieťa písať majú byť kratšie, ale zato pravidelné.

 • Pri nácviku písania sú veľmi dôležité uvoľňovacie cviky, ktoré napomáhajú plynulému písaniu. Dôležité je naučiť správne držať pero alebo ceruzku a správne sedieť pri písaní. Rodič by mal myslieť taktiež na to, aby malo dieťa pri písaní správne nastavenú výšku stola a stoličky.

 

DYSORTOGRAFIA

 

       „Dysortografia je porucha pravopisu, prejavujúca sa neschopnosťou dieťaťa uplatňovať naučené gramatické pravidlá.“
       Dieťa trpiace dysortografiou je typické tým, že často vynikajúco ovláda  gramatické pravidlá (poučky, vybrané slová a pod.), no pri písaní diktátov či iných  textov ich nedokáže okamžite uplatniť. Diktát takéhoto dieťaťa je typický mnohými chybami typu nesprávne určené y-i, ý-í.

Náprava je podobne ako u dysgrafie postupná a dlhotrvajúca pod vedením skúseného odborníka. Nadmerné písanie diktátov či rôznych gramatických cvičení má len slabý efekt a dieťa neprimerane zaťažuje.

 

Čo robiť, keď má vaše dieťa dysortografiu

 • Pracovné tempo týchto detí je veľmi pomalé, takže často ani nestíhajú diktované vety písať. Klasická forma diktovania textu je pre nich nevhodná. Vhodnejšia forma pre zisťovanie vedomostí je ústna, pričom sa volí téma, ktorá je dieťaťu blízka. Ďalej to môžu byť rôzne doplňovačky, testy, pracovné listy s fóliami alebo špeciálne počítačové programy.

 • Rodič s dieťaťom môže písať diktát klasickou formou, malo by sa však v ňom vyskytovať len to, čo už má dieťa predtým upevnené precvičovaním. To znamená, že text už písalo a pozná ho, alebo v ňom bude len doplňovať slová.

 • Rodič by mal dieťa po skončení úlohy hodnotiť čo najviac pozitívne, mal by spolu s dieťaťom zhodnotiť, čo už dokázalo zvládnuť, čo ešte nie a čo si treba na budúce precvičiť.

 • Je dôležité usilovať sa o to, aby dieťa napriek poruche získalo kladný postoj k učeniu.

  

DYSKALKÚLIA

 

        Dyskalkúlia je porucha učenia, pri ktorej má dieťa problém s chápaním základných matematických pojmov. Podozrenie na dyskalkúliu môže nastať pokiaľ dieťa i postupom do vyšieho ročníka učivo nezvláda a zaostáva za svojimi spolužiakmi.

Dyskalkúlia je porucha, ktorá sa odstraňuje veľmi ťažko. Pri vzdelávaní dieťaťa s touto poruchou by bolo vhodné používať špeciálne pomôcky, napríklad predtlačenú číselnú os, kalkulačku, a pod. Nesmierne je dôležitý citlivý a trpezlivý prístup rodičov a učiteľa. Každé dieťa sa môže naučiť matematiku, len treba nájsť vhodný spôsob.

 

Ťažkosti, ktoré musí dyskalkulické dieťa prekonávať :

 • nepochopenie pojmu číslo,

 • neschopnosť pamätať si, čítať a písať čísla,

 • nedostatočná predstavivosť číselného radu, neschopnosť v ňom pokračovať,

 • neschopnosť pamätať si vzorce , pravidlá a uplatňovať ich pri riešení úloh,

 • problém s prechodom cez desiatku,

 • zamieňanie poradia čísel,

 • problém s čítaním čísla, pokiaľ sa v strede nachádza nula,

 • zamieňanie matematických operácií a pojmov (väčší-menší, viac-menej a pod.)

 • počítanie čísel po jednom,

 • problém s triedením prvkov podľa tvaru, veľkosti a pod.,

 • problém s rozlišovaním geometrických tvarov, problémy s rysovaním.

    

Ako pomôcť dyskalkulickým deťom v škole :

 

 • pri práci s dyskalkulickými deťmi je dôležitý individuálny prístup,

 • učiteľ by sa mal usilovať žiaka s poruchou akceptovať, mal by mu dôkladne vysvetliť podstatu učiva, prípadne vypracovať určitý systém precvičovania a opakovania učiva,

 • dieťa si najlepšie zapamätá učivo, pokiaľ sa k podstate problému dopracuje samo,

 • učiteľ by mal zistiť, v čom má žiak nedostatky a ktoré chyby najčastejšie robí, vypracovať určitý plán, podľa ktorého by chcel postupovať a poradiť sa s rodičmi,

 • vysvetliť dieťaťu v čom sú jeho problémy a nedostatky,

 • dopriať žiakovi dostatok času na splnenie úloh, pod časovým tlakom je v napätí a v strese,

 • byť trpezlivým a chápavým učiteľom,

 • zadanie príkladu by malo byť širšie ,rozpísanejšie a malo by v ňom byť presne vysvetlené, čo sa od žiaka očakáva,

 • pokiaľ sa dá, mal by byť učiteľ pri písomkách v blízkosti žiaka, zmierni tým pocit osamotenia, neistoty a zmätku u dieťaťa,

 • hodnotiť žiaka čo možno najpozitívnejšie, oceniť každú snahu, nezaťažovať ho nečakanými úlohami, pričom sa mu môže učenie znechutiť a získa voči nemu odpor,

 • hodnotenie známkou je v prípade dyskalkúlie neprimerané, vhodnejšie je hodnotenie ústne alebo slovné, podporovať jeho sebadôveru.