ZŠ Martina Kukučína
"Každé poznanie vychádza zo srdca, každé vzdelanie zo života"


 

 

Oznam na školský rok 2019/2020

 

Prvú zálohovú platbu (ako aj istinu) zaplatiť v auguste 2019 do 25. 8. 2019!

 

Istina sa platí 1-krát za školský rok - suma 25,-€ do 25.8.2019.

 

Zálohové platby sa platia mesačne (t.j. 10-krát za školský rok) - sumy a spôsob platby nájdete v časti "POPLATKY" (viď hore a klik).

 

Po zaplatení zálohovej platby a istiny je nutné, aby zákonný zástupca prišiel osobne prevziať rozhodnutie o prijatí za stravníka a čip na odoberanie stravy v dňoch od 26.8. do 30.8.2019 (žiak aby mohol odobrať obed dňa 2.9.2019 bude musieť použiť svoj čip!)

 

 

 

Bankové spojenie:                 VÚB Banka

 

IBAN:                                     SK81 0200 0000 0000 2143 7332

 

V.S.:                                        9

 

K.S.:                                        0308

 

Do správy pre prijímateľa:    Meno a priezvisko žiaka, trieda (prípadne ročník)

 


 

 

Informácie o stravovaní, ktoré by Vás mohli zaujímať, nájdete tu:

Vnútorná smernica 1/2019 o stravovaní žiakov v Školskej jedálni pri ZŠ Martina Kukučína v Dolnom Kubíne

 


 

 

Oznam - diétne stravovanie

 

Oznamujeme rodičom žiakov, že v šk. roku 2016/2017 nebudeme pripravovať diétne stravovanie (bezmliečna strava), nakoľko nemáme povolenie z RÚVZ a nespĺňame podmienky pre vydávanie takejto stravy. V podmienkach, ktoré máme, bez vyškoleného personálu a bez povolenia výroby diétneho stravovania RÚVZ, nedokážeme zabezpečiť pre stravníkov tejto diéty plnenie výživových dávok a dodržanie materiálno-spotrebných noriem, ktoré sú pre školské stravovanie záväzné.

 

Ďakujeme za pochopenie.

Vedúca ŠJ

 

Aby sme vyšli rodičom v ústrety, je taká možnosť, že žiak ráno prinesie svoju stravu do ŠJ a v čase výdaja obedov bude strava žiakovi zohriata a podaná.