ZŠ Martina Kukučína
"Každé poznanie vychádza zo srdca, každé vzdelanie zo života"

 Testovanie žiakov 5. ročníka základných škôl


T5-2018Základné informácie

k papierovej forme testovania žiakov 5. ročníka ZŠ T5-2018

 

TERMÍN TESTOVANIA: 21. november 2018 (streda)

TESTOVANIE JE URČENÉ:

žiakom 5. ročníka ZŠ v SR s vyučovacím jazykom slovenským, maďarským a ukrajinským (okrem žiakov s mentálnym postihnutím), vrátane žiakov so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami


TESTOVANÉ PREDMETY:

matematika  a slovenský jazyk a literatúra na ZŠ s VJS, VJU  maďarský jazyk a literatúra na ZŠ s VJM


TESTOVANÉ UČIVO:

obsahovou stránkou a úrovňou náročnosti zodpovedá platnej pedagogickej dokumentácii pre ISCED 1 (Štátny vzdelávací program pre žiakov 1. stupňa ZŠ)


ČAS RIEŠENIA TESTOV:

60 minút – matematika,  60 minút – vyučovací jazyk


POČET TESTOVÝCH ÚLOH:

30 úloh – matematika  + 30 úloh – vyučovací jazyk


FORMA TESTOVÝCH ÚLOH:

MATEMATIKA: 

úlohy s krátkou číselnou odpoveďou – 20 úloh 

úlohy s výberom odpovede z možností A, B, C, D, z ktorých je vždy iba jedna správna – 10 úloh

VYUČOVACÍ JAZYK:

úlohy s výberom odpovede z možností A, B, C, D, z ktorých je vždy iba jedna správna – 20 úloh 

úlohy s krátkou odpoveďou – 10 úloh

 

HODNOTENIE ÚLOH:

1 bod za správnu odpoveď,  0 bodov za nesprávnu, žiadnu odpoveď

 

POVOLENÉ POMÔCKY:

pero, ktoré píše namodro – matematika a vyučovací jazyk


NEPOVOLENÉ POMÔCKY

pravítka, kalkulačky, zošity, učebnice a iná literatúra – matematika, 

výpisky, učebnice, študijné materiály – vyučovací jazyk


ZASLANIE VÝSLEDKOV

elektronická forma zaslania výsledkov na ZŠ – december 2018,

výsledkové listy žiakov a škôl – január 2019


INFORMÁCIE O TESTOVANÍ  www.nucem.sk


Riadne testovanie T5-2018 (21. 11. 2018) sa uskutoční iba papierovou formou.   


TESTOVANIE ŽIAKOV SO ZZ:

Testovania sa zúčastnia žiaci 5. ročníka ZŠ, vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, okrem žiakov vzdelávaných podľa vzdelávacích programov pre žiakov s mentálnym postihnutím.

Účasť žiakov 5. ročníka ZŠ so ZZ na celoslovenskom testovaní: 

- žiaci, ktorí sa vzdelávajú formou školskej integrácie (začlenenia) podľa individuálneho výchovno-vzdelávacieho programu sa do testovania zapájajú,

- žiaci, ktorí sú dlhodobo alebo často umiestňovaní z vážnych zdravotných dôvodov (onkologické, psychiatrické, poúrazové, pooperačné stavy) v ZŠ pri zdravotníckych zariadeniach, sa do testovania nezapájajú, 

- žiaci, ktorí sú krátkodobo umiestnení v ZŠ pri zdravotníckych zariadeniach, sa do testovania zapájajú v kmeňovej škole, ak im to ich zdravotný stav dovolí.

 

 

 

 

HARMONOGRAM 

 

Testovanie 5-2018 - 21. november 2018 (streda)


Matematika 

8:00 – 8:10 (10 min) úvodné pokyny k testovaniu a rozdanie OH

8:10 – 8:20 (10 min) rozdanie testov a oboznámenie sa s testom

8:20 – 9:20 (60 min) administrácia testu z matematiky

9:20 – 9:25 (5 min) zbieranie testov a OH

9:25 – 9:45 (20 min) prestávka


Slovenský jazyk a literatúra 

9:45 – 09:55 (10 min) úvodné pokyny k testovaniu a rozdanie OH

9:55 – 10:05 (10 min) rozdanie testov a oboznámenie sa s testom 

10:05 – 11:05 (60 min) administrácia testu zo slovenského jazyka a literatúry administrácia testu z maďarského jazyka a literatúry

11:05 – 11:10 (5 min) zbieranie testov a OH


Záver testovania

11:10 – 11:30 (20 min)


Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl


T9-2019


1. Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl (okrem žiakov s mentálnym postihnutím) pod názvom Testovanie 9–2019 sa uskutoční 3. apríla 2019 (streda) z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra.


2. Náhradný termín testovania sa uskutoční 16. apríla 2019 (utorok).


3. Cieľom testovania je získať prehľad o výkonoch žiakov na výstupe zo stupňa ISCED 2, porovnať ich výkony v testoch a poskytnúť školám spätnú väzbu a komplexnejší prehľad o testovaných predmetoch, ktorý môže pomôcť pri skvalitňovaní vzdelávania. Výsledok žiaka slúži ako podklad pre prijímacie skúšky na stredné školy.


4. Za prípravu a metodické riadenie priebehu testovania zodpovedá NÚCEM. Za organizačné zabezpečenie testovania zodpovedá riaditeľ školy. Kontrolu objektivity testovania vykonajú zamestnanci ŠŠI a OŠ OÚ. S cieľom zvýšiť objektivitu priebehu testovania riaditelia základných a stredných škôl na základe poverenia OŠ OÚ poveria úlohou externého dozoru pedagogických zamestnancov iných základných škôl, ktorí nemajú aprobáciu na testované predmety.


5. Informácie o Testovaní 9-2019 sú zverejnené na www.nucem.sk