ZŠ Martina Kukučína
"Každé poznanie vychádza zo srdca, každé vzdelanie zo života"

 Testovanie žiakov 5. ročníka základných škôl


T5-2017Základné informácie

k papierovej forme testovania žiakov 5. ročníka ZŠ T5-2017

 

TERMÍN TESTOVANIA: 22. november 2017 (streda)

TESTOVANIE JE URČENÉ:

žiakom 5. ročníka ZŠ v SR s vyučovacím jazykom slovenským, maďarským a ukrajinským (okrem žiakov s mentálnym postihnutím), vrátane žiakov so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami


TESTOVANÉ PREDMETY:

matematika  a slovenský jazyk a literatúra na ZŠ s VJS, VJU  maďarský jazyk a literatúra na ZŠ s VJM


TESTOVANÉ UČIVO:

obsahovou stránkou a úrovňou náročnosti zodpovedá platnej pedagogickej dokumentácii pre ISCED 1 (Štátny vzdelávací program pre žiakov 1. stupňa ZŠ)


ČAS RIEŠENIA TESTOV:

60 minút – matematika,  60 minút – vyučovací jazyk


POČET TESTOVÝCH ÚLOH:

30 úloh – matematika  + 30 úloh – vyučovací jazyk


FORMA TESTOVÝCH ÚLOH:

MATEMATIKA: 

úlohy s krátkou číselnou odpoveďou – 20 úloh 

úlohy s výberom odpovede z možností A, B, C, D, z ktorých je vždy iba jedna správna – 10 úloh

VYUČOVACÍ JAZYK:

úlohy s výberom odpovede z možností A, B, C, D, z ktorých je vždy iba jedna správna – 20 úloh 

úlohy s krátkou odpoveďou – 10 úloh

 

HODNOTENIE ÚLOH:

1 bod za správnu odpoveď,  0 bodov za nesprávnu, žiadnu odpoveď

 

POVOLENÉ POMÔCKY:

pero, ktoré píše namodro – matematika a vyučovací jazyk


NEPOVOLENÉ POMÔCKY

pravítka, kalkulačky, zošity, učebnice a iná literatúra – matematika, 

výpisky, učebnice, študijné materiály – vyučovací jazyk


ZASLANIE VÝSLEDKOV

elektronická forma zaslania výsledkov na ZŠ – december 2017,

výsledkové listy žiakov a škôl – január 2018


INFORMÁCIE O TESTOVANÍ  www.nucem.sk


Riadne testovanie T5-2017 (22. 11. 2017) sa uskutoční iba papierovou formou.   


TESTOVANIE ŽIAKOV SO ZZ:

Testovania sa zúčastnia žiaci 5. ročníka ZŠ, vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, okrem žiakov vzdelávaných podľa vzdelávacích programov pre žiakov s mentálnym postihnutím.

Účasť žiakov 5. ročníka ZŠ so ZZ na celoslovenskom testovaní: 

- žiaci, ktorí sa vzdelávajú formou školskej integrácie (začlenenia) podľa individuálneho výchovno-vzdelávacieho programu sa do testovania zapájajú,

- žiaci, ktorí sú dlhodobo alebo často umiestňovaní z vážnych zdravotných dôvodov (onkologické, psychiatrické, poúrazové, pooperačné stavy) v ZŠ pri zdravotníckych zariadeniach, sa do testovania nezapájajú, 

- žiaci, ktorí sú krátkodobo umiestnení v ZŠ pri zdravotníckych zariadeniach, sa do testovania zapájajú v kmeňovej škole, ak im to ich zdravotný stav dovolí.

 

 

 

 

HARMONOGRAM 

 

Testovanie 5-2017 - 22. november 2017 (streda)


Matematika 

8:00 – 8:10 (10 min) úvodné pokyny k testovaniu a rozdanie OH

8:10 – 8:20 (10 min) rozdanie testov a oboznámenie sa s testom

8:20 – 9:20 (60 min) administrácia testu z matematiky

9:20 – 9:25 (5 min) zbieranie testov a OH

9:25 – 9:45 (20 min) prestávka


Slovenský jazyk a literatúra 

9:45 – 09:55 (10 min) úvodné pokyny k testovaniu a rozdanie OH

9:55 – 10:05 (10 min) rozdanie testov a oboznámenie sa s testom 

10:05 – 11:05 (60 min) administrácia testu zo slovenského jazyka a literatúry administrácia testu z maďarského jazyka a literatúry

11:05 – 11:10 (5 min) zbieranie testov a OH


Záver testovania

11:10 – 11:30 (20 min)


Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl


T9-2018


1. Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl (okrem žiakov s mentálnym postihnutím) pod názvom Testovanie 9–2018 sa uskutoční 21. marca 2018 (streda) z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra, ukrajinský jazyk a literatúra, slovenský jazyk a slovenská literatúra.


2. Náhradný termín testovania sa uskutoční 5. apríla 2018 (štvrtok).


3. Cieľom testovania je získať prehľad o výkonoch žiakov na výstupe zo stupňa ISCED 2, porovnať ich výkony v testoch a poskytnúť školám spätnú väzbu a komplexnejší prehľad o testovaných predmetoch, ktorý môže pomôcť pri skvalitňovaní vzdelávania. Výsledok žiaka slúži ako podklad pre prijímacie skúšky na stredné školy.


4. Za prípravu a metodické riadenie priebehu testovania zodpovedá NÚCEM. Za organizačné zabezpečenie testovania zodpovedá riaditeľ školy. Kontrolu objektivity testovania vykonajú zamestnanci ŠŠI a OŠ OÚ. S cieľom zvýšiť objektivitu priebehu testovania riaditelia základných a stredných škôl na základe poverenia OŠ OÚ poveria úlohou externého dozoru pedagogických zamestnancov iných základných škôl, ktorí nemajú aprobáciu na testované predmety.


5. Na vybraných základných školách sa vo februári 2018 a máj 2017 uskutoční pilotné overovanie testovacích nástrojov pre Testovanie 9.


6. Informácie o Testovaní 9-2018 sú zverejnené na www.nucem.sk