ZŠ Martina Kukučína
"Každé poznanie vychádza zo srdca, každé vzdelanie zo života"

 
Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl


T9-2019


1. Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl (okrem žiakov s mentálnym postihnutím) pod názvom Testovanie 9–2019 sa uskutoční 3. apríla 2019 (streda) z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra.


2. Náhradný termín testovania sa uskutoční 16. apríla 2019 (utorok).


3. Cieľom testovania je získať prehľad o výkonoch žiakov na výstupe zo stupňa ISCED 2, porovnať ich výkony v testoch a poskytnúť školám spätnú väzbu a komplexnejší prehľad o testovaných predmetoch, ktorý môže pomôcť pri skvalitňovaní vzdelávania. Výsledok žiaka slúži ako podklad pre prijímacie skúšky na stredné školy.


4. Za prípravu a metodické riadenie priebehu testovania zodpovedá NÚCEM. Za organizačné zabezpečenie testovania zodpovedá riaditeľ školy. Kontrolu objektivity testovania vykonajú zamestnanci ŠŠI a OŠ OÚ. S cieľom zvýšiť objektivitu priebehu testovania riaditelia základných a stredných škôl na základe poverenia OŠ OÚ poveria úlohou externého dozoru pedagogických zamestnancov iných základných škôl, ktorí nemajú aprobáciu na testované predmety.


5. Informácie o Testovaní 9-2019 sú zverejnené na www.nucem.sk
V tomto školskom roku 2018/2019 sú zmeny v štruktúre a špecifikácii testov Testovania 9.


Inovácia testov spočíva v:


-   navýšení počtu položiek vo všetkých predmetoch na 30


-   predĺžení času na ich riešenie zo SJL na 70 minút, z MAT na 90 minút,

    pre žiakov so zdravotným znevýhodnením SJL na 85 minút, MAT na 105 minút


-   zavedení otvorených položiek, t.j. úloh s krátkou odpoveďouZákladné informácie k Testovaniu 9-2019 sú zverejnené TU.


Testovanie žiakov 5. ročníka základných škôl


T5-2018Testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ T5-2018 sa uskutočnilo 21. novembra 2018 (streda) z predmetov matematika  a slovenský jazyk a literatúra na ZŠ s VJS, VJU , maďarský jazyk a literatúra na ZŠ s VJM - papierovou formou.INFORMÁCIE O TESTOVANÍ  www.nucem.sk