ZŠ Martina Kukučína
"Každé poznanie vychádza zo srdca, každé vzdelanie zo života"

 

 

DOKUMENTY K ZÁPISU DO 1. ROČNÍKA

 

Informácie k zápisu žiakov do 1. ročníka:

 

1.  Informácie k zápisu do 1. ročníka - NOVÉ

2.  Usmernenie k zápisu detí na plnenie povinnej školskej dochádzky - NOVÉ

3.  Školská zrelosť

4.  Čo by malo dieťa ovládať pred vstupom do školy

5.  Orientačný test školskej zrelosti

6.  Špeciálno-pedagogické poradenstvo pri zápise detí do 1. ročníka

7.  Pomôcky pre prvákov

8.  VZN mesta Dolný Kubín o určení školských obvodov

9.  Informácia k postupu škôl vo veci práv a povinností rodičov

10. Informácie o ZŠ M. Kukučína Dolný Kubín

 

 

Tlačivá na stiahnutie k zápisu žiakov do 1. ročníka:

 

   Žiadosť o prijatie dieťaťa do 1. ročníka

 


  

ORGANIZÁCIA ŠKOLSKÉHO ROKA 2020/2021

 

Informácie k organizácii školského roka 2020/2021 nájdete TU

 


 

 

PREPLÁCANIE NÁKLADOV NA DOPRAVU DO ŠKOLY

    

     ZŠ M. Kukučína aj v školskom roku 2019/2020 prepláca žiakom náklady na dopravu do školy v súlade so smernicou MŠVVaŠ SR  č. 50/2017 a pokynmi Okresného úradu v Žiline.

    

     Základnou podmienkou na preplatenie je, aby žiak spadal do školského obvodu a mal v uvedených obciach trvalý pobyt (nie prechodný, ani byt  nájme),  a zároveň dochádzal do školy z tejto adresy – sme povinní to overovať.

    

      Školský obvod pre ZŠ M. Kukučína, SNP 1199/36, Dolný Kubín: obce – Jasenová, Veličná, Oravská Poruba, Vyšný Kubín 1. - 9. ročník, Osádka 1. - 9. ročník, Leštiny 1. - 9. ročník, Pucov 5. - 9. ročník, Pokryváč 5. - 9. ročník.  

 

 

Viac informácií TU.

Čestné vyhlásenie TU.

 

 

Príloha:

Smernica MŠVVaŠ SR č.50/2017

 

 


 

OZNAM PRE STRAVNÍKOV V ŠJ; POPLATKY ŠJ, ŠKD - šk. rok 2020/2021

 

Oznam pre stravníkov v školskej jedálni pre šk. rok 2020/2021 - LEŽITÉ POKYNY OHĽADOM STRAVOVANIA!

 

- Oznam o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií a na paušálne mesačné náklady za stravovanie žiakov a dospelých osôb v školskej jedálni (viac informácií nájdete aj v menu ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ - OZNAMY)

 

 

- Zápisný lístok  stravníka ŠJ pre bežné stravovanie na školský rok 2020/2021  

 

- Zápisný lístok stravníka pre osobitné stravovanie a uplatnenie dotácie na školský rok 2020/2021

 

- Určenie výšky príspevku zákonného zástupcu žiaka na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť v školskom klube detí ( ŠKD )

 


 

POMôCKY PRE I. STUPEŇ

 

1. Pomôcky pre PRVÁKOV - viď nižšie (v dokumentoch k zápisu do 1. ročníka)

2. Pomôcky pre DRUHÁKOV

3. Pomôcky pre TRETIAKOV

4. Pomôcky pre ŠTVRTÁKOV

 


 

 

KONZULTÁCIE

 

     Konzultácie RODIČ - UČITEĽ (+ ŽIAK) sa budú uskutočňovať po vzájomnej dohode oboch strán, ale vždy tak, aby nebolo zasahované do rozvrhu pedagóga alebo konania dozoru.

Je dôležité a potrebné si vždy dopredu dohodnúť termín na konzultáciu o prospechu, správaní sa žiaka s využitím dostupných kontaktov, ktoré sú známe alebo zverejnené na školskej stránke: www.zsmkdk.sk.

 

Pre informáciu: každý pedagóg má mailovú adresu: priezvisko@zsmkdk.sk

 

Vymedzený čas na konzultácie po dohode:

- pred vyučovaním - do 7:40 hod

- po vyučovaní, po rozvrhu pedagóga v daný deň (rozvrh hodín je zverejnený na webovej stránke školy - ROZVRH HODÍN).

 

 

Rešpektujte pracovný rozvrh pedagógov, ktorí tvoria nielen vyučovacie hodiny, ale aj dozory a iné činnosti súvisiace s edukačnou činnosťou. Prestávky pedagógom (ak nemajú dozor) slúžia na prípravu, prichystanie pomôcok na ďalšie hodiny. V žiadnom prípade pedagógov nevyrušujte počas vyučovania, učiteľ sa musí venovať žiakom.

  


 

Komunitné centrum EDUKOS - informácie

 

Komunitné centrum je určené osobám, ktoré sa nachádzajú v nepriaznivých životných situáciách, pre skupinu obyvateľov, ktorým kvôli zložitým situáciám hrozí sociálne vylúčenie, deťom a mládeži so vzdelávacími a výchovnými problémami.

 

Viac informácií môžete získať TU.

 


 

 

AKO SA CHRÁNIŤ PRED KLIEŠŤOM

 

     Jarné obdobie na Slovensku so sebou prináša aj aktivitu kliešťov, pričom v súčasnom období sa eviduje ich zvýšený výskyt. Ako je známe, kliešte sa vyskytujú hlavne v tráve a v nízkych porastoch, vo vidieckych i mestských lokalitách. Pri prechode cez miesta ich výskytu, môžu kliešte uštipnúť človeka, čím vzniká riziko možného prenosu infekcie, v prípade ak bol kliešť predtým infikovaný.

 

     Užitočné informácie ohľadom prevencie a ochrany pred ochoreniami prenášanými kliešťom nájdete TU:

 

 

 

X
v budove školy - v oznaèených triedach bloku A individuálnou formou.

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKA