ZŠ Martina Kukučína
"Každé poznanie vychádza zo srdca, každé vzdelanie zo života"

 Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl


T9 2021


RIADNY TERMÍN: 9. júna 2021 (streda)


TESTOVANIE JE URČENÉ:

· žiakom 9. ročníka ZŠ, 4. ročníka gymnázií a stredných športových škôl s osemročným vzdelávacím programom, okrem žiakov vzdelávaných podľa vzdelávacích programov pre žiakov s mentálnym postihnutím.


CIELE TESTOVANIA:

· získať obraz o výkonoch žiakov na výstupe z nižšieho stredného vzdelávania, 

· porovnať výkony jednotlivých žiakov a škôl,

· poskytnúť školám, širokej odbornej verejnosti spätnú väzbu a komplexnejší obraz o testovaných predmetoch, ktorý môže pomôcť pri skvalitňovaní vzdelávania.


TESTOVANÉ PREDMETY:

· matematika,

· slovenský jazyk a literatúra na všetkých školách okrem škôl s VJM,

· maďarský jazyk a literatúra a slovenský jazyk a slovenská literatúra na školách s VJM,

· ukrajinský jazyk a literatúra na školách s VJU.


TESTOVANÉ UČIVO:

· obsahovou stránkou a úrovňou náročnosti zodpovedá platnej pedagogickej dokumentácii–Štátny vzdelávací program pre 2. stupeň základnej školy (nižšie sekundárne vzdelávanie) v Slovenskej republike. Podľa tohto dokumentu sa vzdelávajú aj žiaci 1. až 4. ročníka gymnázií a stredných športových škôl s osemročným vzdelávacím programom.


TYPY TESTOV A OČAKÁVANÁ ÚSPEŠNOSŤ:

· testy relatívneho výkonu(rozlišujúce), tzv. NR testy, výkon žiaka sa porovnáva s výkonom ostatných žiakov, ktorí  riešili ten istý test, očakávaná priemerná úspešnosť žiakov 50 –60 %.


POVOLENÉ POMÔCKY:

· kalkulačky, rysovacie pomôcky, pero, ktoré píše na modro


NEPOVOLENÉ POMÔCKY:

· mobilné telefóny, výpisky, študijné materiály, učebnice a pod.


NÁHRADNÝ TERMÍN:

· 24. jún 2021 (štvrtok) v krajských mestách

· pre žiakov, ktorí sa z objektívnych dôvodov nemohli zúčastniť riadneho termínu


INFORMÁCIE:

www.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/testovanie-9Harmonogram


MATEMATIKA

8.00 – 8.10 h (10 minút)

– úvodné pokyny k testovaniu a rozdanie    

  odpoveďových hárkov (OH)

8.10 – 8.20 h (10 minút)

– rozdanie testov a oboznámenie sa s testom

8.20 9.50 h (90 minút)

– administrácia testu

9.50 – 9.55 h (5 minút)

 

– zozbieranie testov a OH

9.55 – 10.20 h (25 minút)

– prestávka


SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA  

10.20 – 10.25 h (5 minút)

– úvodné pokyny k testovaniu a rozdanie OH

10.25 – 10.35 h (10 minút)

– rozdanie testov a oboznámenie sa s testom

10.35 11.45 h (70 minút)

 

– administrácia testu

11.45 – 11.50 h (5 minút)

– zozbieranie testov a OH
Testovanie žiakov 5. ročníka základných škôl


T5 2021


Testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ (Testovanie 5 2021 alebo T5 2021) sa v školskom roku 2020/2021 RUŠÍ.


https://www.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/testovanie-5