ZŠ Martina Kukučína
"Každé poznanie vychádza zo srdca, každé vzdelanie zo života"

 


Všetkým želáme úspešný štart do nového školského roka 2022/2023!
Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa
8.júl.2022OZNAM  pre rodiny, ktoré si  budú od 1. septembra uplatňovať poskytnutie dotácie  na podporu výchovy k stravovacím návykom – stravovanie  dieťaťa v školskej jedálni – do 8.8.2022 treba predložiť potvrdenie alebo čestné vyhlásenie!!!

 

Dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa si môžu uplatniť rodičia,  ktorí sú  :

  1. Poberatelia dávky v hmotnej núdzi
  2. Ktorých príjem je najviac vo výške životného minima
  3. Ani jeden člen domácnosti si neuplatní na vyživované dieťa nárok na sumu daňového zvýhodnenia /Daňový bonus/

K poskytnutiu dotácie na stravu je nevyhnutné predložiť potrebné potvrdenie alebo vyhlásenie :

- Potvrdenie, že ide o dieťa v hmotnej núdzi

- Potvrdenie, že ide o dieťa v životnom minime

- Nové čestné vyhlásenie o neuplatnení si nároku na daňový bonus

 

Termín predloženia: do  08.08.2022 - Kancelária školskej jedálne – prízemie, alebo vhodiť do poštovej schránky pri bráne školy,  prípadne info: jurigova@zsmkdk.sk , t.č. 0917949404

 

Od 01.07.2022 v zmysle §52 ods. 3 písm. a) a b) zákona o dani z príjmov suma daňového bonusu, o ktorú sa znižuje daň, je :

  • 40 € mesačne, ak vyživované dieťa dovŕšilo 15 rokov veku, alebo
  • 70 € mesačne, ak vyživované dieťa nedovŕšilo 15 rokov veku

Prílohy :               

  1. čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na daňový bonus
  2. čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na daňový bonus / ukrajinský jazyk
  3. formulár na posúdenie príjmu
  4. formulár na posúdenie príjmu detí z Ukrajiny


OZNAMY  


 


Posledné oznamy


Kategórie